Процедурa за пријаву, припрему и одбрану завршног рада

Студент стиче право да пријави тему завршног рад када упише последњи семестар.

У договору са наставником студент бира тему завршног рада са листе тема које се налазе на званичној интернет страници Одсека.

На обрасцу студент попуњава Пријаву теме завршног рада уносећи тачне податке који се односе на:

 • име и презиме
 • број индекса
 • назив студијског програма
 • назив завршног рада
 • предмет из ког се пише завршни рад
 • име и презиме ментора
 • датум пријаве теме завршног рада.

Попуњену пријаву студент подноси студентској служби лично или шаље путем мејла на адресу:

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, литературу.

Увод – представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе.

Теоријски део – садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема.

Практични део – У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за закључке.

Закључак – представљају се резултати до којих се у раду дошло.

Литepaтypa – детаљан списак коришћене литературе.

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада.

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад треба да садржи најмање 20, а највише 40 страница.

Фонт завршног рада је Times New Roman.

Насловна страна завршног рада (импресум) треба да садржи:

 • текст завршни рад пише се великим словима фонт 18 болдовано,
 • наслов теме великим словима фонт 16 болдовано,
 • у доњем десном углу насловне странице стоји име, презиме и број индекса студента, а у левом име ментора,
 • на дну насловне странице стоји место и година одбране.

Формат текста завршног рада А4:

 • проред 1,5
 • маргине лева 3цм, остале 2 цм, фонт Times New Roman 12,
 • наслови поглавља великим словима фонт 14 болдовано
 • наслови подпоглавља великим словима фонт 12 болдовано

По завршетку писања студент ментору подноси путем мејла или у текстуалном облику завршни рад на преглед.

Ментор је дужан да у што краћем року (најкасније до 10 дана од предаје рада) прегледа рад и студента упути на евентуалне допуне и корекције.

Када добије сагласност ментора за одбрану завршног рада, рад се сматра завршеним, после чега студент врши техничку обраду, умножавање и коричење завршног рада.

Да би се заказала усмена одбрана завршног рада студент предаје студентској служби Одсека:

 • завршни рад у четири истоветна примерка у тврдом повезу
 • потврду библиотеке о раздужењу са литературом и стручним службама Одсека
 • електронску верзију (cd) рада у PDF формату завршног рада
 • доказ о уплати на име пријава и одбрана завршног рада на основним (специјалистичким) струковним студијама
 • доказ о уплати на име издавања дипломе, додатка дипломе и уверења о дипломирању.

Након предаје, завршни рад ће бити на увиду јавности најмање пет дана пре одбране.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио стручну праксу и када је завршни рад позитивно оцењен од стране ментора.

Завршни рад се брани пред комисијом чији састав одређује Наставно-стручно веће Одсека и која се састоји од три члана наставника Одсека са одговарајућег студијског програма или одговарајуће научне области и који су компетенти за тему рада.

Студенти су у обавези да приликом предаје завршних радова попуне анкету дипломираних студената и предају је студентској служби. Анкета се преузима на шалтерима студентске службе.

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

Компанијско право

 1. Одговорност чланова управе акционарског друштва; – заузета
 2. Заступање привредних друштава;
 3. Основи за иступање чланова друштва са ограниченом одговорношћу;
 4. Расподела компанијске моћи – органи акционарског друштва;- заузета
 5. Слободна тема (у договору са ментором).

Утврђивање и наплата јавних прихода

1. Однос јавних прихода према јавним расходима
2. Основи пореског поступка
3. Пореска управа – надлежности и организација – заузета
4. Порез на додату вредснот – заузета
5. Обезбеђивање јавних прихода за финансирање државних функција
6. Основи система јавних прихода – заузета
7. Порески обвезник као идентификација за утврђивање пореске обавезе
8. Пореска контрола – појам и значај – заузета
9. Порез на добит предузећа – заузета
10. Републичке таксе – утврђивање и наплата

Финансирање локалне самоуправе

1. Правни положај локалне самоуправе – заузета
2. Послови и нормативна функција јединица локалне самоуправе
3. Структура органа и служби јединица локалне самоуправе
4. Односи локалне самоуправе и централних органа – заузета
5. Основни типови локалне самоуправе у европи
6. Реформа система финансирања локалне самоуправе у Србији
7. Структура прихода локалних самоуправа у Србији – заузета
8. Уступљени приходи ван ограничења
9. Правна средства за заштиту локалне самоуправе
10. Тема по слободном избору – заузета

Пореска и буџетска контрола и ревизија

1. Основне карактеристике и обележја буџета
2. Координација буџетских функција
3. Управљање буџетским дефицитом
4. Државна ревизорска институција
5. Органи екстерног надзора
6. Фондови и буџетски систем Србије
7. Повремена буџетска контрола
8. Парафискални јавни приходи
9. Израда нацрта буџета и финансијских планова
10. Финансијска служба директних корисника буџетских средстава

Маркетинг

 1. Сатисфакција купаца – заузета
 2. Разумевање и понашање купаца
 3. Примена упитника у истраживању тржишта – заузета
 4. Маркетинг услуга – заузета
 5. Сегментација пословних тржишта – заузета
 6. Позиционирање производа
 7. Директни маркетинг – заузета
 8. Односи са јавношћу и публицитет
 9. Концетрисани маркетинг
 10. Глобално маркетинг окружење
 11. Интегрисане маркетинг комуникације – заузета
 12. Публицитет у маркетингу
 13. Продаја и дистрибуција – заузета
 14. Сегментација корисника
 15. Како направити маркетинг план
 16. Израда маркетинг плана – заузета
 17. Избор циљног тржишта – заузета

Финансијске институције и тржишта

 1. Финансијско тржиште – интегрални израз међусобно повезаних тржишта – заузета
 2. Инфраструктура финансијског тржишта
 3. Иновативне и структуралне димензије финансијског тржишта
 4. Тржиште новца
 5. Девизно тржиште
 6. Тржиште капитала
 7. Инвестициони фондови – заузета
 8. Пензиони фондови и осигуравајуће куће
 9. Берзе – специјализована тржишта хартија од вредности – заузета
 10. Финансијско тржиште у нашој земљи – заузета
 11. Финансијске институције Србије – заузета
 12. Финансијска тржишта економија у транзицији
 13. Перспективе развоја финансијског тржишта Србије

Финансијска тржишта

 1. Могућности, ограничења и перспективе српког инвестиционог банкарства – заузета
 2. М, О и P инвестиционих фондова у Србији
 3. М, О и P пензионих фондова у Србији – заузета
 4. М, О и P Београдске берзе – заузета
 5. М, О и P финансијског тржишта у Србији – заузета
 6. М, О и P осигуравајућих друштава Србије
 7. Брокерско – дилерска друштва Србије – заузета
 8. Компаративна анализа Београдкса и Загребачке берзе
 9. Њујоршка берза
 10. Франкфуртска берза

Економика предузећа

 1. Профит као индикатор ефикасности предузећа
 2. Трошкови и њихова класификација
 3. Резултати пословања предузећа – заузета
 4. Економски принципи и оцена пословања предузећа
 5. Рационализација трошкова и обрачун мртве тачке рентабилитета
 6. Трошкови и основне методе обрачуна калкулације цене коштања
 7. Фиксни, релативно-фиксни и варијабилни трошкови
 8. Спровођење принципа продуктивности, економичности и рентабилности
 9. Појам, карактеристике и врсте предузећа – заузета
 10. Значај предузећа у савременој привреди и њихова квалификација

Управљање инвестицијама

 1. Управљање инвестицијама у функцији доношења инвестиционих одлука
 2. Стратешка улога инвестиционих улагања у процесу раста и развоја предузећа
 3. Инвеститори и инвестиције – заузета
 4. Оцена инвестиционих пројеката – заузета
 5. Методологија израде и садржај инвестициониг пројекта
 6. Управљање процесом инвестирања
 7. Концепт управљања ризиком
 8. Новчани токови инвестиционог пројекта и финансијска оцена
 9. Управљање развојем предузећа
 10. Реализација инвестиционих пројеката

Међународни транспорт,шпедиција и осигурање

Упоредна анализа Лојдове и Марине полисе – заузета

Царинско и девизно пословање 

Спољнотрговински послови и технологије њиховог обављање – заузета

Клиринг систем у савременом девизном пословању – заузета

Појам и инструменти пословања – заузета

Царински управни поступак

Царински закон и његова примена у путничком саобраћају – заузета

Порески систем и политика

 1. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у __________
 2. Принципи и начела опорезивања кроз историју
 3. Законито и незаконито избегавање плаћања пореза у __________
 4. Пореске привилегије и остале пореске олакшице у __________
 5. Порез на доходак грађана и могуће пореске олакшице у __________
 6. Пореске привилегије у слободој зони на пример __________
 7. Карактеристике царина и специфичности царинског система Србији – заузета
 8. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у __________
 9. Порез на имовину физичких и правних лица у локалној пореској администрацији у __________
 10. Карактеристике модела пореза на додату вредност и његова примена у Србији
 11. Историјат опорезивања у __________
 12. Порез на имовину физичких и правних лица у локалној пореској администрацији у __________
 13. Карактеристике пореза на додату вредност у ЕУ и свету
 14. Посебни порези на потрошњу
 15. Акцизна политика у Србији и региону

Пореско књиховодство и евиденција

 1. Надлежности Пореске управе у Србији – заузета
 2. Евиденција пореза на додату вредност у предузећу __________
 3. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у __________
 4. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација
 5. Фискалне касе и њихова примена у трговини
 6. Порески идентификациони број и пратећа пореска евиденција
 7. Примена е-пореза у Пореској управи
 8. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у __________
 9. Евиденција акциза у__________
 10. Права, обавезе и евиденције пореског обвезника __________
 11. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у __________
 12. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација
 13. Обједињена наплата пореза на доходак грађана и доприноса у __________
 14. Пореске пријаве и е-порези
 15. Права, обавезе и евиденције пореског обвезника __________

Порески поступак

 1. Првостепени порески поступак
 2. Порески поступак приликом израде пореског решења за порез __________
 3. Начела у пореском поступку – практична примена
 4. Порески поступак приликом наплате пореског дуга
 5. Порески поступаку утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у __________
 6. Принудна наплата и обезбеђење пореског потраживања
 7. Састављање записника у пореском поступку __________
 8. Порески поступаку утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у __________
 9. Порески поступак контроле пореских пријава за __________
 10. Порески поступак приликом израде пореског решења за порез __________

Фискална економија и менаџмент јавног сектора

 1. Функције менаџмента у Пореској управи Р. Србије
 2. Функције менаџмента у локалној пореској администацији у __________
 3. Функција контроле у јавној управи на примеру __________
 4. Структура јавног сектора у Р. Србији

Менаџмент

 1. Историјски развој менаџмента –заузета
 2. Менаџери и организационо окружење
 3. Контрола и контролинг
 4. Вођење -лидерство – заузета
 5. Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом
 6. SWOT анализа-заузета
 7. Класификација менаџмента
 8. Мотивисање – заузета
 9. Планирање – заузета
 10. Организовање

Стратегијски менаџмент

 1. Стратегијски менаџмент као база успеха предузећа
 2. Алати и инструменти стратегијског менаџмента
 3. Имплементација стратегије
 4. Benchmarking
 5. Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом
 6. Анализа окружења предузећа
 7. Примери успешних стратегија предузећа
 8. Принципи функционисања предузећа вођеног стратегијом
 9. Формулисање стратегије предузећа
 10. Менаџмент и врсте стратегија

Логистика

 1. Набавка и континуитет снабдевања
 2. Развој логистичког концепта пословања
 3. Пословна логистика у организацији предузећа
 4. Менџмент залиха – заузета
 5. Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом
 6. Логистички менаџмент и складиштење – заузета
 7. Услуге и интегрисана логистика
 8. Логистика транспорта
 9. Организовање интегрисане логистике
 10. Информациони системи у интегрисаној логистици – заузета

Економија 

 1. Утицај глобализације на привредна кретања у Републици Србији
 2. СДИ у светлу привредног просперитета Републике Србије
 3. Улога и значај фискалне политике у привредном систему – заузета
 4. Узроци и последице инфлације на привредна кретања у Републици Србији
 5. Незапосленост као проблем земаља у транзицији
 6. Економска ефикасност инвестиција као фактор дугорочног економског развоја
 7. Улога и значај финансијског система за привредни развој
 8. Тренд кретања макроекономских показатеља у Републици Србији
 9. Mонетарна политика и њен значај за привредну стабилност
 10. Облици тржишне конкуренције и њен утицај на привредна кретања

Међународна економија

 1. Улога и значај међународних финансијских институција
 2. Облици међународног кретања капитала
 3. Значај, динамика и структура међународне трговине
 4. Ефекти пословања транснационалних компанија на привреду Републике Србије
 5. Спољнотрговинска политика Републике Србије и њени инструменти
 6. Платни биланс Републике Србије
 7. Конкурентост привреде Републике Србије међу земљама Балкана
 8. Ефекти СДИ на запосленост у Републици Србији
 9. Трговинска политика у међународној економији
 10. Економски и трговински изазови држава западног Балакана

Пословне финансије

 1. Бизнис план у функцији финансијског одлучивања на примеру предузећа
 2. Финансијска политика као део глобалне пословне политике предузећа
 3. Анализа финансијских извештаја на примеру предузећа – заузета
 4. Извори финансиранја пословања предузећа – заузета
 5. Значај дугорочних кредита и пласмана у обављању привредних активности
 6. Значај и улога лизинга као облика финансирања
 7. Емитовање акција као извор финансирања предузећа
 8. Екстерни извори финансирања предузећа
 9. Обвезнице као инструмент дугорочног финансирања
 10. Показатељи ликвидности и рентабилности предузећа

Финансијски менаџмент

 1. Финансијска стратегија предузећа
 2. Биланс као израз финансијске анализе предузећа
 3. Управљање новчаним средствима предузећа
 4. Порески систем и пореска политика у функцији финансијског менаџмента предузећа
 5. Финансијска анализа и њен значај за процес доношења одлука
 6. Улога изначај дугорочних пласмана и кредита у обављању привредних активности
 7. Специфични облици финансирања предузећа
 8. Управљање ликвидношћу и резервама у предузећу
 9. Анализа показатеља финансијског положаја предузећа
 10. Ревизија финансијских извештаја у функцији управљања предузећем

Финансијска тржишта

 1. Карактеристике и разуђеност финансијског тржишта у Републици Србији
 2. Правци и могућности развоја Београдске берзе
 3. Компарација пословања светских финансијских берзи и Београдске берзе
 4. Повезаност финансијског и реалног сектора привреде
 5. Карактеристике, регулатива, функционисанје и ефикасност савремених финансијских тржишта
 6. Развој секундарног тржишта финансијских инструмената
 7. Појам и улога финансијског система у тржишној привреди
 8. Улога, значај и положај финансијских институција на тржишту новца и тржишту капитала
 9. Берзанско пословање и акцијски капитал
 10. Регулатива финансијских тржишта

Економија

 1. Политика девизног курса и утицај на макроекономске перформансе
 2. Фискална политика Републике Србије
 3. Ефекти страних директних инвестиција на привредни развој Републике Србије
 4. Макроекономски агрегати и анализа макроекономских кретања у Републици Србији од 2015. године – заузета
 5. Анализа незапослености са освртом на младе у Републици Србији
 6. Неједнакост у расподели дохотка и привредни развој
 7. Функционисање тржишта рада у условима кризе
 8. Новчани агрегати и новчана маса
 9. Портфолио улагања
 10. Макроекономска политика и могућа ограничења у њеној реализацији

Политика тржишта рада

 1. Стање на тржишту рада и субвенције за запошљавање у врeме пандемије COVID-19 (компаративна анализа)
 2. Програми активне политике запошљавања и подстицање запошљавања маргинализованих група на тржишту рада у Републици Србији – заузета
 3. Тржиште рада и политика запошљавања у ЕУ (компаративна анализа) – заузета
 4. Ефекти накнада за незапослене – заузета
 5. Мере активне политике за запошљавање младих у Републици Србији (примери из локалне средине) – заузета
 6. Предузетништво као део решења проблема младих на тржишту рада (компаратина анализа)
 7. Карактеристике запослености младих на тржишту рада у Републици Србији – заузета
 8. Трендови у незапослености младих особа (компаративна анализа)
 9. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета
 10. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

Менаџмент

 1. Појам и значај менаџмента – заузета
 2. Планирање битна активност менаџера
 3. Основни принципи менаџмента
 4. Значај мотивације радника за успешност пословања предузећа – заузета
 5. Организациона структура у X предузећу
 6. Тема у договору са студентом – заузета
 7. Тема у договору са студентом – заузета 
 8. Тема у договору са студентом
 9. Тема у договору са студентом
 10. Тема у договору са студентом

Предузетништво

 1. Успешан предузетник и његове основне карактеристике – заузета
 2. Бизнис план битна активност предузетника – заузета
 3. Системске иновације и њени извори
 4. Научници који су дали допринос развоју предузетништва – заузета
 5. Бизнис план на примеру X предузећа
 6. Тема у договору са студентом – заузета
 7. Тема у договору са студентом – заузета
 8. Тема у договору са студентом – заузета
 9. Тема у договору са студентом – заузета
 10. Тема у договору са студентом

Менаџмент услуга

 1. Најзначајније карактеристике услуга
 2. Услужни сектор у Србији
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Корпоративно управљање

 1. Појам и значај корпоративног управљања
 2. Корпоративно управљање у Србији
 3. Појам и врсте корпорација
 4. Модели корпоративног управљања
 5. Тема у договору са студентом – заузета
 6. Тема у договору са студентом – заузета
 7. Тема у договору са студентом – заузета
 8. Тема у договору са студентом – заузета
 9. Тема у договору са студентом
 10. Тема у договору са студентом

Маркетинг

 1. Анализа коришћења друштвених мрежа у оглашавању спортске опреме
 2. Потрошачка мотивација у одабиру беле технике
 3. Утицај земље порекла на очекивани квалитет у понуди текстилне индустрије
 4. Мотиви коришћења бесплатних узорака путем штампаних медија
 5. Сличност И разлике у куповини И критеријуми избора аутомобиле а обзиром на пол.
 6. Разлози склоности према естетским медицинским захватима међу студентима у Републици  Србији
 7. Друштвено неодговоран утицај маркетинга
 8. Имиџ Републике Србије као туристичке дестинације
 9. Утицај објава на друштвеним мрњжама приликом одабира произвођача спортске опреме
 10. Предности И мане Интернет продаје

Банкарство

 1. Банке – развој кроз историју
 2. Банкарски систем у Републици Србији И његова структура
 3. Банкарски послови као темељ привредног пословања развијених земаља И земља у развоју
 4. Међународне монетарне институције
 5. Долазак страних банака И њихов утицај на финансијско тржиште Србије
 6. Електронско банкарство у Србији
 7. Каматне стопе (разлика између номиналне И ефективне каматне стопе)
 8. Кредитни сисем И кредитни послови
 9. Банкарски послови
 10. Електронско банкарство

Електронско пословање

 1. Упоредни приказ понуде е-осигурања у Србији
 2. Упоредна анализа електронске управе у градовима у Србији – заузета
 3. Примена електронског пословања у туризму – заузета
 4. Приказ примене електронског индекса на факултетима у Србији
 5. Најкоришћенији инострани сајтови електронске трговине у нашој земљи – заузета
 6. Развој електронског туризма у Србији – заузета
 7. Електронски маркетинг – заузета
 8. Примена елекронског пословања у здравственом систему у нашој земљи
 9. Настанак електронског новца – заузета
 10. Online аукције – заузета

Банкарско пословање

 1. Кредитирање компанија – заузета
 2. Упоредни приказ понуде кредита за фиичка лица у Србији
 3. Историјат банака у Србији – заузета
 4. Упоредни приказ понуде кредитних картица за фиичка лица у Србији
 5. Банкарски менаџмент и маркетинг – заузета
 6. Настанак новца – заузета
 7. Инфомационо комуникационе технологије у употреби у банкарству – заузета
 8. Системи међубанкарских комуникација
 9. Инструменти платног промета – заузета
 10. Штедња и депозити физичких лица

Интернет банкарство

 1. Упоредни приказ мобилног банкарства за физичка лица у Србији
 2. Упоредни приказ мобилног банкарства за правна лица у Србији
 3. Приказ понуде банака за интернет картице у нашој земљи
 4. Картице за плаћање преко интернета у земљама у окружењу
 5. Историјат електронског новца
 6. Савремени банкарски производи
 7. Идентификација корисника на интернету
 8. Историјат банкарских терминала
 9. Новац будућности – зазуета
 10. Развој интернет банкарства у Србији – заузета

Инфроматика

 1. Алати за креирање веб страница
 2. Архитектура вишеслојних софтверских апликација
 3. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
 4. Примена бежичног Интернета у образовању
 5. Примена open source hardware система у реализацији комуникационих система
 6. Обрада слике и компјутерска визија
 7. Компаративна анализа архитектура рачунарских мрежа
 8. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
 9. Рад и одржавање Рачунарских мрежа и Информационих система у компанији (конкретни примери из праксе)
 10. Комуникационо рачунарска мрежана инфраструктура за Е-леарнинг и М-леарнинг

Електронско пословање

1. Електронска трговина и модели е-трговине
2. Појам и модели електронских тржишта
3. Најбитније технике спровођења он-лајн маркетинга – заузета
4. Предност електронског пословања у односу на класични бизнис
5. Маркетинг на интернету

Управљање људским ресурсима

 1. Управљање људским ресурсима и систем награђивања у предузећу … – заузета
 2. Процес селекције у предузећу …- заузета
 3. Процес регрутовања кандидата у предузећу…- заузета
 4. Улоге и карактеристике формалних и неформалних група у организацији …- заузета
 5. Планирање људских ресурса у предузећу … – заузета
 6. Структура мотивације запослених у …. – заузета
 7. Начини решавања конфликата запослених у …- заузета
 8. Планирање развоја запослених у предузећу…
 9. Утицај образовања запослених на пословање огранизације

Организационо понашање

 1. Организација и функционисање тимова у предузећу … – заузета
 2. Улоге и карактеристике формалних и неформалних група у организацији …
 3. Одржавање организационе културе у …
 4. Структура, носиоци и врсте моћи у организацији …
 5. Делегирање послова и задатака у предузећу … – заузета

Пословање туристичких агенција

 1. Значај туристичких агенција за развој туризма
 2. Посреднички послови туристичких агенција
 3. Пословне операције у промоцији и продаји туристичких аранжмана – заузета
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Менаџмент угоститељства

 1. Људски ресурси у хотелском предузећу
 2. Задовољство туристе као мерило вредности квалитета услуга у хотелијерству
 3. Управљање маркетингом у хотелијерству – заузета
 4. Слободна тема – заузета
 5. Слободна тема – заузета

Здравствени туризам

 1. Развој здравственог туризма у свету и Србији
 2. Светске дестинације здравственог туризма
 3. Бањска места у Србији као дестинације здравственог туризма
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Пословно одлучивање у организацији

1. Услови за доношење одлука и одлучивање
2. Дефинисање проблема и његових параметара
3. Грешке приликом одлучивања
4. Системи за подршку одлучивању
5. Моделовање система пословне интелигенције

Туристички инфоррмациони системи

1. Систем за управљање имовином хотела
2. Информациони системи за управљање резервацијама
3. Глобални дистрибуциони системи
4. Стратешки циљеви хотела треба при избору хотелског информационог система

Управљачки инфоррмациони системи

1. Прикупљање и коришћење информација у управљачким информационим системима
2. Развој информационих система
3. Управљачки информациони системи и електронска размена података (ЕДИ)
4. Пројектовање управљачких информационих система
5. Предности и недостаци ЕРП система

Туристичка географија

 1. Развој туристичке географије у Србији и свету
 2. Фактори развоја и промет у међународном туризму
 3. Туризам и саобраћај
 4. Слободна тема (у договору са ментором)
 5. Слободна тема (у договору са ментором)

Економика туризма

 1. Карактеристике и перспективе развоја туризма у Србији
 2. Карактеристике и перспективе развоја међународног туризма
 3. Образовање људских ресурса у туризму
 4. Слободна тема (у договору са ментором)
 5. Слободна тема (у договору са ментором)

Селективни облици туризма

 1. Здравствени туризам
 2. Туризам догађаја
 3. Мрачни туризам
 4. Слободна тема (у договору са ментором)
 5. Слободна тема (у договору са ментором)

Менаџмент туристичке дестинације

 1. Одрживи развој туристичких дестинација
 2. Маркетинг туристичке дестинације
 3. Креирање имиџа туристичке дестинације
 4. Слободна тема (у договору са ментором)
 5. Слободна тема (у договору са ментором)

Основи Интернет технологија

 1. Основни концепт Интернет технологија
 2. Технологије приступа Интернету
 3. Интернет сервиси
 4. Интернет протоколи
 5. Технологије приступа Интернету
 6. Примена wеб сервиса у раду wеб апликације
 7. Слободна тема
 8. Слободна тема
 9. Слободна тема
 10. Слободна тема

Wеб дизајн

 1. Основна структура HTML докумената
 2. Клијентски скриптови
 3. Wеб сервери
 4. Серверски скриптови
 5. Појам и намена CSS-a – заузета
 6. Безбедност WЕБ сервера – заузета
 7. Слободна тема
 8. Слободна тема
 9. Слободна тема
 10. Слободна тема
 11. Слободна тема

Интернет технологије

 1. Системи за управљање садржајем
 2. Брзи развој wеб аплокација помоћу популарних платформи
 3. Израда wеб сајта помоћу CMS система
 4. Оптимизација за претраживаче
 5. Слободна тема
 6. Слободна тема

Wеб системи и технологије

 1. Сигурност виртуелних мрежа и система
 2. Софтвер као услуга
 3. Wеб апликације у односу на десктоп апликације
 4. Хостинг wеб апликација
 5. Слободна тема – заузета
 6. Слободна тема

Архитектура и организација рачунара

 1. Паралелизација у рачунарским системима на нивоу инструкција
 2. Паралелизација у рачунарским системима на нивоу података
 3. Паралелизација у векторским, SIMD и GPU архитектурама
 4. Паралелизација на нивоу нити – заузета
 5. Перформансе вишејезгарних процесора – заузета
 6. Употреба Arduino пларформе у Smart Home решењима
 7. Употреба Raspberry Pi платформе као мрежног сервера
 8. Слободна тема у договору са студентом – заузета
 9. Слободна тема у договору са студентом
 10. Слободна тема у договору са студентом

Мобилно рачунарство

 1. Развој аркадних видео игара на Андроид платформи
 2. Pıxel Vısual Core
 3. Развој Андроид апликације – заузета
 4. Примена GPS сервиса у мултимедијалним мобилним играма.
 5. Слободна тема у договору са студентом

Развој мобилних апликација

 1. Развој аркадних видео игара на Андроид платформи
 2. Развој Андроид апликације
 3. Слободна тема у договору са студентом – заузета
 4. Слободна тема у договору са студентом – заузета
 5. Слободна тема у договору са студентом

Савремени рачунарски системи

 1. RISC-V сет инструкција
 2. Доменско специфичне архитектуре рачунара
 3. Google WSC
 4. MIPS R4000 Pipeline
 5. Слободна тема у договору са студентом

Јавне финансије

Састављање, доношење и извршење буџета – заузета

Монетарне и јавне финансије

Узроци, врсте, и дугорочне последице инфлације – заузета

Контрола извршења буџета – заузета

Методологија израде и доношење буџета – заузета

Рачуноводство

Порези и царина

 1. Амортизација основних средстава – заузета
 2. Финансијски извештаји предузећа – заузета
 3. Промена вредности основних средстава – заузета
 4. Финансијско планирање
 5. Приходи и расходи као основно мерило пословања предузећа
 6. Основна средства у пословању предузећа –заузета
 7. Трошкови у пословању предузећа – заузета
 8. Настанак обавеза и начин измирења обавеза према добављачима
 9. Израда и састављање финансијских извештаја
 10. Праћење трошкова менаџмента предузећа
 11. Структура биланса
 12. Улагање у основна средства
 13. Материјали у функцији обрачуна трошкова
 14. Основна и обртна средства предузећа – заузета
 15. Финансијски извештаји у функцији доношења плана пословања предузећа
 16. Краткорочно и дугорочно финансирање – заузета
 17. Систем буџетског пословања – заузета

Финансије и рачуноводство

 1. Прибављање финансијких средстава – заузета
 2. Нематеријално улагање и основна средства
 3. Евиденсија материјала – заузета
 4. Финансијски извештаји – структурни елементи
 5. Финансијски извештаји компаније – заузета
 6. Циљеви и задаци финансијког пословања предузећа
 7. Показатељи трошкова и приходи у финансијким извештајима
 8. Управљање основним средствима –заузета
 9. Биланси – заузета
 10. Биланс успеха – заузета
 11. Евидентирање и увид у трошкове пословања – заузета
 12. Набавка материјала – заузета
 13. Утврђивање пореза на добит
 14. Садржај и делови финансијких извештаја – заузета
 15. Утврђивање вредности основних средстава – заузета

Анализа пословања предузећа

 1. Анализа финансијског резултата на примеру предузећа – заузета
 2. Оцена анализе финансијског резултата предузећа – заузета
 3. Анализа финансијског положаја – заузета
 4. Финансијско извештавање као основа плана и анализе – заузета
 5. Анализа реализације планираног финансјиског пословања предузећа – заузета
 6. Анализа трошкова пословања предузећа – заузета
 7. Анализа финансијске равнотеже предузећа – заузета
 8. Анализа биланса стања и биланса успеха – заузета
 9. Облици и врсте анализе – заузета
 10. Планирање дугорочних пословних активности предузећа на основу анализе пословања – заузета
 11. Анализа средстава и извора средстава – заузета
 12. Ревизија у функцији анализе пословања – заузета
 13. Употребљивост билансних података као претпоставка финансијске анализе – заузета
 14. Инструменти финансијске анализе – заузета
 15. Анализа билансних позиција – заузета

Монетарне и јавне финансије

 1. Токови новца и кредита у функцији Монетарне политике Републике Србије
 2. Инфлација, настанак, развој и последице. – заузета
 3. Унутрашња и спољашња монетарна стабилност и нестабилност
 4. Порески систем посматран кроз сиву економију у Србији за 2020. и 2021.
 5. Дефлација као монетарна појава.
 6. ПДВ, прилив и пуњење буџета у Србији
 7. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала
 8. Буџет и буџетска политика Р. Србије 2021.

Царински систем и политика

 1. Царинска политика Републике Србије – заузета
 2. Царинске исправе – заузета
 3. Царински институти Републике Србије – заузета
 4. Царински инструменти Републике Србије – заузета
 5. АТА Карнет
 6. ТИР Карнет – заузета
 7. Слободна зона – пример слободне зоне у Србији – заузета
 8. Значај и улога спољнотрговинског пословања – заузета
 9. Девизно тржиште и курс динара – заузета
 10. Улога Спољнотрговинског пословања у царинском систему

Царинска тарифа

 1. Подела, значај и елементи царинске тарифе – заузета
 2. Врсте и подела царинских тарифа – зазета
 3. Царинска роба, подела и врста. – заузета
 4. Споразум ЦЕФТА – заузета
 5. ССП и примена на Србију
 6. Светска трговинска организација – заузета
 7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета

Јавне финансије

 1. Јавни приходи – заузета
 2. Јавни расходи. – заузета
 3. Порески поступак и пореска администрација.
 4. Наплата пореза и пореска контрола
 5. Пореска администрација.
 6. ПДВ – заузета
 7. Акциза – заузета
 8. Доприноси
 9. Самодоприноси у Србији
 10. Буџет и буџетска контрола у Србији –заузета
 11. Доприноси за здравствено и пензионо осигурање и примена у РС – заузета

Архитектура и организација рачунара

CAD и CAM системи код геометрског моделирања – заузета