Процедура за пријаву,техничку припрему и одбрану завршног рада

Студент стиче право да пријави тему завршног рад када крене реализација наставе у последњем семестару, односно када упише последњу годину уколико обнавља годину.

Студент тему завршног рада може одабрати са листе тема само из стручног или стручно-апликативног предмета који је полагао или који полаже на свом студијском програму.

На обрасцу студент попуњава Пријаву теме завршног рада уносећи тачне податке који се односе на:

 • име и презиме
 • број индекса
 • назив студијског програма
 • назив завршног рада
 • предмет из ког се пише завршни рад
 • име и презиме ментора
 • датум пријаве теме завршног рада.

Попуњену пријаву студент предаје свом изабраном ментору. Попуњену пријаву и потписану од стране ментора студент предаје студентској служби

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, литературу.

Увод – представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе.

Теоријски део – садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема.

Практични део – У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за закључке.

Закључак – представљају се резултати до којих се у раду дошло.

Литepaтypa – детаљан списак коришћене литературе.

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада.

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБРАЗАЦ – ПРВУ СТРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Да би се заказала усмена одбрана завршног рада студент предаје студентској служби Одсека:

 • завршни рад у четири истоветна примерка од тога само један у тврдом повезу
 • потврду библиотеке о раздужењу са литературом и стручним службама Одсека
 • индекс
 • електронску верзију (CD) рада у PDF формату завршног рада
 • доказ о уплати на име трошкови пријаве и одбране завршног рада на основним (специјалистичким, мастер) струковним студијама, издавање дипломе, додатка дипломе и уверења о дипломирању у одговарајућем износу.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио стручну праксу и да је измирио све финансијске обавезе према Одсеку.

Пријава теме завршног рада – ПРЕУЗМИ
Изјава о ауторству рада – ПРЕУЗМИ
Пријава одбране завршног рада – ПРЕУЗМИ
Испитна пријава – ПРЕУЗМИ
Прва страна завршног рада – ПРЕУЗМИ

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

Пословно право 

 1. Индивиндуална обележја привредних друштава у Републици Србији;
 2. Ликвидација привредног друштва;
 3. Правни посао посредовања и заступања;
 4. Берзе у домаћем законодавству;
 5. Правна обележја менице као хартија од вредности;
 6. Појам, улога и значај обвезница;
 7. Општа обележја уговора у привредном пословању;
 8. Уговор о превозу робе унутрашњим воденим путевима и морем;
 9. Уговор о превозу робе ваздушним путем;
 10. Појам и врсте банкарских послова;
 11. Делатност задруге;
 12. Основна статусна питања привредних друштава;
 13. Врсте чекова и чековни елементи;
 14. Повезивање привредних друштава;
 15. Поступак издавања банкарских гаранција;
 16. Специјализоване организације и привредна друштва;
 17. Органи акционарског друштва за осигурање
 18. Опште карактеристике уговора о посредовању и трговинском заступању;
 19. Једнодомно и дводомно управљање акционарским друштвом;
 20. Заједнички правни институти привредних друштава
 21. Реорганизација привредних друштава.

Основи права

 1. Појам, елементи и врсте правних норми;
 2. Правни системи у свету;
 3. Својина, државина и стварна права на туђим стварима;
 4. Правни послови – основна обележја;
 5. Проузроковање штете другоме;
 6. Индивидуализација физичких и правних лица;
 7. Појам и врсте правних аката;
 8. Оговорност за проузроковану штету и кривична одговорност;
 9. Модификација правних послова (услов, рок);
 10. Појам, врсте и закључивање уговора;
 11. Заложно право на непокретним стварима (хипотека);
 12. Проузроковање штете као извор облигације;
 13. Промена субјекта у облигационом односу;
 14. Елементи, функције и облици државе;
 15. Ништави и рушљиви правни послови;
 16. Правни однос;
 17. Појам, врсте и организација судова;
 18. Субјекти права;
 19. Поједини уговори облигационог права;
 20. Начела облигационог права;
 21. Однос државе и права.

Осигурање

 1. Најчешћи покушаји преваре у обавезном осигурању моторних возила
 2. Ризик у осигурању/реосигурању
 3. Форме обављања посредничких и заступничких послова;
 4. Закључење уговора о осигурању;
 5. Губитак права из осигурања;
 6. Реосигурање – појам, значај и интерес;

Управно право

 1. Органи државне управе;
 2. Организација управе у Републици Србији;
 3. Кадрови у управи;
 4. Правни положај државних службеника;
 5. Првостепени управни поступак.
 6. Организација локалне самоуправе у Републици Србији;
 7. Послови органа државне управе;
 8. Појам и врсте управних аката;
 9. Жалба у управном поступку;
 10. Појам и врсте управног спора.

Компанијско право 

 1. Општа обележја друштва лица;
 2. Општа обележја друштва капитала;
 3. Предузетник као привредни субјект;
 4. Стечај и ликвидација банака и друштва за осигурање;
 5. Привредне асоцијације (Привредне коморе; Удружења предузетника; Пословно удружење; Задружни савези);
 6. Спајање (фузије), поделе и одвајања привредних друштава;
 7. Специјализована акционрска друштва;
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Пореска и буџетска контрола и ревизија

 1. Пореска контрола, с освртом на Пореску полицију;
 2. Буџетска контрола јавних установа;
 3. Канцеларијска и теренска контрола Пореске управе;
 4. Контрола буџета и финансирање јавних потреба;
 5. Државна ревизорска институција;
 6. Слободна тема (договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Контрола и ревизија

 1. Мониторинг интерних контрола;
 2. Ревизија процеса производње;
 3. Ревизија процеса продаје;
 4. Методологија обављања ревизије
 5. Ревизија процеса финансијског извештавња;
 6. Компоненте система интерних контрола;
 7. Попис као облик интерне контроле
 8. Организација и функционисање интерне контроле;
 9. Односи између интерне и екстерне ревизије;
 10. Интерна ревизија у јавном сектору;
 11. Слободна тема (договор са ментором);
 12. Слободна тема (договор са ментором);
 13. Слободна тема (договор са ментором);
 14. Слободна тема (договор са ментором);
 15. Слободна тема (договор са ментором);
 16. Слободна тема (договор са ментором).

Финансирање локалне самоуправе

 1. Порез на имовину – утврђивање и наплата
 2. Овлашћења локалне самоуправе за наплату јавних и локалних прихода
 3. Утврђивање и наплата јавних и локалних прихода – заузета 96/19 П
 4. Структура прихода локалних буџета
 5. Финансирање јединица локалних самоуправа у циљу успешног функционисања
 6. Слободна тема (договор са ментором).
 7. Слободна тема (договор са ментором).
 8. Слободна тема (договор са ментором).
 9. Слободна тема (договор са ментором).
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Утврђивање и наплата јавних прихода 

 1. Однос јавних прихода према јавним расходима;
 2. Утврђивање и наплата царина и других увозних дажбина;
 3. Пореска документација и поступање пореске администрације;
 4. Пореска управа – надлежности и организација;
 5. ПДВ – утврђивање и наплата;
 6. Слободна тема (договор са ментором).
 7. Слободна тема (договор са ментором).
 8. Слободна тема (договор са ментором).
 9. Слободна тема (договор са ментором).
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Финансијске институције и тржишта 

 1. Народна банка Србије као најважнији учесник на финансијском тржишту Србије; – заузета 15/20 Ф
 2. Акције и акционарство; – заузета 08/20 Ф
 3. Финансијско тржиште Србије;
 4. Посредовање на финансијском тржишту – брокерска делатност; – заузета 07/20 Ф
 5. Инвестициони фондови – показатељи успешности пословања финансијског тржишта; – заузета 43/20 Ф
 6. Пензиони фондови – начин пословања «са или без ризика».

Финансијска тржишта

 1. Архитектура финансијског тржишта са освртом на финансијско тржиште Србије
 2. Банкарски систем Србије
 3. Банке као финансијски посредници на финансијском тржишту
 4. Осигуравајуће компаније – посредници на финансијском тржишту
 5. Пензиони фондови и њихова улога на финансијском тржишту
 6. Инвестициони фондови
 7. Берзе и берзански посредници
 8. Београдса берза историјски осврт
 9. Франкфуртска берза
 10. Друге теме по жељи кандидата и претходном договору са професором

Маркетинг

 1. Унапређење продаје
 2. Примена анкетног упитника у истраживању тржишта
 3. Примена ХАССП система у предузећима
 4. Маркетинг стратегија личне продаје
 5. Глобални дистрибуциони системи
 6. Реклама као начин комуницирања у маркетингу – заузета 04/20 Е
 7. Дигитални маркетинг
 8. Истраживање тржишта као основ за увођење нове услуге
 9. Улога цене у маркетинг миксу – заузета 01/20 П
 10. Слободна тема 
 11. Слободна тема
 12. Слободна тема
 13. Слободна тема

Спољнотрговинско пословање 

 1. Развој спољнотрговинске размене кроз векове; заузета 19/20 П
 2. Улога и значај спољне трговине у националној привреди; заузета 42/20 П
 3. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије са иностранством; заузета 07/20 П/Д
 4. Значај истраживања међународног тржишта и рзици у спољној трговини; заузета 02/20 П
 5. Значај и улога страних директних инвестиција;
 6. Специјални и сложени спољнотрговински послови; заузета 77/20 П
 7. Међународне економске институције;
 8. Међународне организације и интеграције;
 9. Субјекти спољнотрговинског и девизног пословања;
 10. Међународни платни промет. заузета 36/20 П

Финансијске институције

 1. Депозитне финансијске институције; заузета 33/21 I M – 05
 2. Недепозитне финансијске институције;
 3. Банке и банкарске услуге;
 4. Осигуравајућа друштва као институције за уговорену штедњу; 11/21 I M – 05
 5. Портфолио анализа и стратегија управљања инвестиционим фондовима.

Управљање инвестицијама

 1. Појам, карактеристике, класификација и значај инвестиција;
 2. Управљање процесом инвестирања – фазе, циљеви и процеси;
 3. Стратешка улога инвестиционих улагања и инвестициона и инвестициона политика предузећа;
 4. Оцена инвестиционих пројеката – динамички метод;
 5. Оцена инвестиционих пројеката – статички метод;
 6. Методологија израде и садржај инвестиционих пројеката;
 7. Упраљвање инвестиционим пројекатима – концепт, организација, планирање, техничка документација, праћење и контрола реализације.
 8. Неизвесност инвестиционих пројеката и концепт управљања ризиком;
 9. Новчани токови инвестиционог пројекта и финансијска оцена,
 10. Критеријуми рентабилности инвестиционих пројеката.

Економика предузећа

1.Појам, карактеристике и класификација предузећа

2.Управљање трошковима у предузећу

3.Процес стварања вредности у предузећу

4.Управљање фиксним, релативно-фиксним и варијабилним трошкови

5.Профит  као индикатор  ефикасности предузећа

6.Рационализација трошкова и обрачун мртве тачке рентабилитета

Међународни транспорт шпедиција и осигурање 

 1. Калкулација транспортних трошкова и цена робе;
 2. Значај шпедиције за развој међународне трговине;
 3. Транспортни трошкови и инфлација;
 4. Улога транспортних ланаца у међународној трговини;
 5. Логистички ланци за време пандемије корона вируса;
 6. Слободна тема (договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Царински управни поступак 

 1. Царински прекршаји, кријумчарење робе; заузета 41/20 П 
 2. Царински прекршаји и царинске утаје; заузета 44/20 П
 3. Царински прекршаји и организоване криминалне групе; – заузета 25/20 П
 4. Царински прекршаји и казнене одредбе царинског закона Србије;
 5. Царински прекршаји у царинском закону Србије;
 6. Слободна тема (договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Царинско и девизно пословање 

 1. Значај царине као ресурс државног буџета;
 2. Значај СТО, СЦО за развој међународне трговине;
 3. Инструмети платног промета са посебним освртом на акредитив;
 4. Инструменти платног промета са посебним освртом на банкарску гаранцију;
 5. Девизни курс;
 6. Слободна тема (договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Порески систем и политика 

 1. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у____;
 2. Принципи и начела опорезивања кроз историју;
 3. Законито и незаконито избегавање плаћања пореза у ___;
 4. Пореске привилегије и остале пореске олакшице у _____;
 5. Порез на доходак грађана и могуће пореске олакшице у______;
 6. Пореске привилегије у слободој зони на примеру_______;
 7. Карактеристике царина и специфичности царинског система Србији;
 8. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у_____;
 9. Порезнаимовинуфизичких и правнихлица у локалној пореској администрацији у______;
 10. Карактеристике модела пореза над дату вредност и његова примена у Србији.

Пореско књиговодство и евиденција 

 1. Надлежности Пореске управе у Србији;
 2. Евиденција пореза над датувредност у предузећу ______;
 3. Примена е-порезау локалној пореској администацији у ___;
 4. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација;
 5. Фискалне касе и њихова примена у трговини;
 6. Порески идентификациони број и пратећа пореска евиденција;
 7. Примена е-пореза у Пореској управи;
 8. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у ____;
 9. Евиденција акциза у_______;
 10. Права, обавезе и евиденције пореског обвезника.

Порески поступак 

 1. Првостепени порески поступак;
 2. Порески поступак приликом израде пореско грешења за порез __________;
 3. Начела у пореском поступку–практична примена;
 4. Порески поступак приликом наплате пореског дуга;
 5. Порески поступак утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у__________;
 6. Принудна наплата и обезбеђење пореског потраживања;
 7. Састављање записника у пореском поступку __________;
 8. Порески поступак утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у_________________;
 9. Порески поступак контроле пореских пријава за ___________;
 10. Порески поступак приликом израде пореског решења за порез.

Фискална економија и менаџмент јавног сектора 

 1. Извори прихода и фискална аутономија локалних самоуправа на примеру локалне самоуправе(града)_________;
 2. Јавни приходи и примања и њихова структура у Р. Србији;
 3. Буџетски систем и карактеристике буџета у Р. Србији за 2020 год.;
 4. Појам јавног дуга и буџетског дефицита на примеру _____;
 5. Буџетски систем и буџетска равнотежа у ___;
 6. Директни и индиректни порези и њихов значај и структура у укупним приходима.;
 7. Јавни расходи и њихова структура у _________________;
 8. Фискални значај пореза из расхода у земљама ЕУ и у Р. Србији ;
 9. Фискални значај пореза из прихода у земљама ЕУ и у Р. Србији ;
 10. Фискални значај пореза из имовине за локалне пореске самоуправе у Србији.

Финансије јавног сектора 

 1. Историјски развој јавних финансија и јавних прихода;
 2. Структура јавног сектора у Р. Србији;
 3. Порески приходи и њихова структура у земљама Европске уније;
 4. Порески и непорески приходи и њихова структура у Србији; заузета 32/21 I М -05
 5. Фискални федерализам и фискална децентрализација као и њене одлике у Србији.

Фискална економија и менаџмент јавног сектора

 1. Функције менаџмента у Пореској управи Р. Србије
 2. Функције менаџмента у локалној пореској администацији у _______________________
 3. Функција контроле у јавној управи на примеру_________________________
 4. Структура јавног сектора у Р. Србији
 5. Слободна тема
 6. Слободна тема
 7. Слободна тема
 8. Слободна тема
 9. Слободна тема
 10.  Слободна тема

Логистика

1.Пословна логистика у  пословном систему

2.Информациони системи и интегрисана логистика

3.Логистика набавке

Економика предузећа

1.Ликвидност предузеца у функцији успешности предузећа

2.Рентабилност предузеца у функцији успешности предузећа

3.Продуктивност предузеца у функцији успешности предузећа

4.Пословни успех предузеца X

5. Усавршавање пословних процеса предузећа

Менаџмент

1.Планирање као основа успешности

 2.Организовање у функцији успеха предузећа

3.Лидерство као основа успешности   предузећа

4.Контрола и контролинг у функцији успеха предузећа

5.Историјски развој менаџмента

6.Теоријске поставке  развоја менаџмента

7.Мотивисање  у менаџменту

8.Доношење одлука у предузећу X

9.Креативна тема која се формира у договору наставник-студент

(све теме могу се везати за пример конкретног предузећа)

Стратегијски менаџмент

 1. Парадигма предузећа и пословни систем
 2. Анализа окружења предузећа
 3. Креативна тема која се формира у договору наставник-студент

(све теме могу се везати за пример конкретног предузећа)

Менаџерско и стратешко одлучивање

 1. Одлучивање и врсте одлука у предузећу X
 2. Одлука,процес доношења одлука и решавање проблема у  предузећу X
 3. Процесни модел доношења одлука
 4. Одлучивање у условима извесности,неизвесности и ризика са освртом на примеру X предузећа
 5. Менаџерско одлучивање  у X предузећу

Национална култура и глобализација

 1. Културни идентитет ______________ (локација по избору: град, регион, место)
 2. Хофстедов модел националних димензија културе
 3. Културна медијација на примеру ______________ (изборно)
 4. Прихватање ______________ (глобални културни феномен по избору) у Републици Србији
 5. Слободна тема

Културна баштина и туризам

 1. Културно-уметнички туристички ресурси Топличког округа
 2. Слободна тема

Креативне индустрије

 1. Кластери у креативним индустријама на примеру ______________ (изборно)
 2. ______________ као креативни град (град по избору)
 3. Креативност и одрживи развој
 4. Нематеријална имовина предузећа на примеру ______________
 5. Слободна тема

Пословне финансије 

 1. Бизнис план у функцији финансијског одлучивања на примеру предузећа;
 2. Финансијска политика као део глобалне пословне политике предузећа;
 3. Слободна тема (договор са ментором).
 4. Слободна тема (договор са ментором).

Финансијска тржишта

 1. Карактеристике и разуђеност финансијског тржишта у Републици Србији
 2. Правци и могућности развоја Београдске берзе
 3. Карактеристике, функционисанје и ефикасност савремених финансијских тржишта
 4. Развој секундарног тржишта финансијских инструмената
 5. Улога, значај и положај финансијских институција на тржишту новца и тржишту капитала
 6. Берзанско пословање и акцијски капитал
 7. Регулатива финансијских тржишта
 8. Слободна тема (договор са ментором)
 9. Слободна тема (договор са ментором)
 10. Слободна тема (договор са ментором

Финансијске институције 

 1. Народна банка Србије као централна банка;
 2. Осигуравајућа друштва и њихово пословање у Републици Србији
 3. Успешност пословања инвестиционих фондова у Републици Србији;
 4. Слободна тема ( договор са ментором);
 5. Слободна тема (договор са ментором).

Међународна економија

 1. Значај, развој и динамика међународне трговине
 2. Интеграциони процеси у свету
 3. Условљености финансирања од стране ММФ-а
 4. Утицај извоза роба и услуга на бруто домаћи производ
 5. Развој теорија одређивања девизног курса
 6. Значај и домети ЦЕФТА споразума
 7. Платни биланс Републие Србије
 8. Слободна тема (у договору са ментором)

Економија

1.Политика девизног курса и утицај на макроекономске перформансе

2.Фискална политика Републике Србије

3.Ефекти страних директних инвестиција на привредни развој Републике Србије

4.Анализа незапослености са освртом на младе у Републици Србији

5.Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

Економија рада

1.Понуда рада са освртом на понуду рада жена у Републици Србији

2.Ефекти минималних надница на запосленост – заузета 29/21 I М – 05

3.Миграције високостручних кадрова и импликације на привредни развој у Републици Србији – заузета 05/21 I М – 05

4.Синдикати и ефикасност колективног преговарања (компаративна анализа) – заузета 38/21 I М – 05

5.Улога синдиката у јавном сектору

Политика тржишта рада

1.Стање на тржишту рада и субвенције за запошљавање у врeме пандемије COVID-19 (компаративна анализа)

2.Потребе тржишта рада и положај младих на тржишту рада у Републици Србији

3.Тржиште рада и његове специфичности

4.Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

5.Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

Менаџмент

1.Научници који су дали допринос развоју менаџмента

2.Модели формирања организационе структуре

3.Контролисање битна функција менаџера

4.теорије мотивације запослених

5.Лидерство – функција менаџера

6.Слободна тема

7.Слободна тема

8.Слободна тема

Предузетништво

1.Основна обележја предузетништва

2.Предузетништво и иновације

3.Бизнис план – појам и структура

4.Слободна тема

5.Слободна тема

Корпоративни менаџмент

1.Значај корпоративног менаџмента за успешно пословање предузећа

2.Интерна контрола битна активност у остваривању корпоративног менаџмента

3.Корпоративни менаџмент у циљу ефикаснијег управљања и остваривања бољих резултата у организацији

4.Слободна тема

5.Слободна тема

Корпоративно управљање

1.Интерни механизми корпоративног управљања у банкама

2.Корпоративно управљање на примеру АД

3.Корпоративно управљање у јавним предузећима

управљања

4.Слободна тема

5.Слободна тема

Банкарство 

 1. Развој банкарског система у Републици Србији;
 2. Однос Централне и пословних банака;
 3. Кредитни пласмани банака;
 4. Некредитни пласмани банака;
 5. Међународне банкарске институције и њихова улога у домаћем банкарском сектору;
 6. Утицај кредитног пласмана банке на монетарни систем.

Банкарски менаџмент 

 1. Организација банке и начин управљања банком;
 2. Утицај Централне банке на доношење одлука пословних банака;
 3. Унутрашња организација банкарских институција – савремене тенденције;
 4. Однос ефикасности и величине банке;
 5. Утицај структуре капитала на рентабилност банака

Маркетинг

 1. Философије управљања маркетингом
 2. Утицај окружења на доношење маркентишких одлука
 3. Маркетинг у доба интернета
 4. Друштвена одговорност и маркентишка етика
 5. Модели понашања потрошача
 6. Маркетиншка истраживања
 7. Развој нових производа и стратегија животног циклуса производа
 8. Привредна пропаганда као начин промоције

Основи електротехнике и електронике

 1. Електрична бројила
 2. Обновљиви извори енергије
 3. Соларна енергија
 4. Прикључак електричне инсталације
 5. Нуклеарне електране предности и мане
 6. Аналаза могућности за остваривање енергетске независности у Републици Србији
 7. Енергетска ефикасност одређених објекта
 8. Примена интернета интелигентних уређаја у домаћинствима

Објектно оријентисано програмирање:

 1. Пројектовање и развој информационог система студентске службе
 2. Развој апликације за анкетирање
 3. Пројектовање система за продају биоскопских карата
 4. Развој апликативног софтверског решења за подршку онлине резервација
 5. Развој апликације за библиотеку

Банкарско пословање и платни промет 

 1. Штедња грађана у Србији;
 2. Историјат новчаница;
 3. Консолидација и санација банака;
 4. Субвенционисани кредити у Србији;
 5. Дозвољени минус у понуди банака у Србији;
 6. Банкарско пословно комуницирање.

Дигитална економија

 1. Електронска управа;
 2. Електронска здравствена књижица; 39/21 I M-05
 3. Упоредни приказ мобилног банкартсва у Србији;
 4. Савремени системи плаћања на интернету; заузета 40/21 I M-05
 5. Развој дигиталне економије.

Интернет банкарство 

 1. Мобилно банкарство за физичка лица;
 2. Мобилно банкарство за правна лица;
 3. Интернет картице;
 4. Електронски новац;
 5. Плаћање на интернету;
 6. Развој електронског новца.

 Електронско пословање 

 1. Електронски маркетинг;
 2. Електронска трговина кроз B2B модел;
 3. Електронско осигурање у Србији;
 4. Електронска трговина на С2С моделу;
 5. Електронски туризам;
 6. Online резервације при електронском туризму које се примењују у Србији;
 7. Електронски индекс;
 8. Туристички информациони системи;
 9. Електронска трговина на В2С моделу;
 10. Online књижаре у Србији.

Информатика 

 1. Алати за креирање веб страница;
 2. Архитектура вишеслојних софтверских апликација;
 3. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија;
 4. Примена бежичног Интернета у образовању;
 5. Примена open source hardware система у реализацији комуникационих система;
 6. Обрада слике и компјутерска визија;
 7. Компаративна анализа архитектура рачунарских мрежа;
 8. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија;
 9. Рад и одржавање Рачунарских мрежа и Информационих система у компанији (конкретни примери из праксе);
 10. Комуникационо рачунарска мрежана инфраструктура за Е-леарнинг и М-леарнинг системе за учење;
 11. Слободна тема (договор са ментором);
 12. Слободна тема (договор са ментором);
 13. Слободна тема (договор са ментором).

Дигитална економија 

 1. Трендови у електронској трговини(на конкретном примеру);
 2. Анализа електронских платних система базираних на електронском/дигиталном новцу уз критички осврт на разлоге њиховог успеха/неуспеха и предлог мера за њиховоунапређење (на примеру конкретног система);
 3. Дигиталан економија у најнапреднијим земљама (на конкретном примеру);
 4. Слободна тема (договор са ментором);
 5. Слободна тема (договор са ментором).

Управљачки информациони  системи 

 1. Прикупљање и коришћење; информација у управљачким информационим системима;
 2. Развој информационих систем;
 3. Управљачки информациони системи и електронска размена података (ЕДИ).

Управљање људским ресурсима

1.Процес селекције у предузећу XY

2.Процес регрутовања кандидата у предузећу XY

3.Награђивање запослених у предузећу XY

4.Улога менаџера у управљању људским ресурсима у  предузећу XY

5.Начини  решавања конфликата  запослених у предузећу XY

Организационо понашање

1.Организација и функционисање тимова у предузећу XY

2.Веза између организационе културе и климе у предузећу XY

3.Методе и технике доношења одлука у предузећу XY

4.Модел радне мотивације у предузећу XY

5.Делегирање послова и задатака у предузећу XY

Лидерство

1.Карактеристике и личне особине лидера у предузећу XY

2.Развијање лидерских способности запослених у предузећу XY

3.Типови лидерства у предузећу XY

Организационо понашање и лидерство

1.Слободна тема

2.Слободна тема

3.Слободна тема

4.Слободна тема

5.Слободна тема

Пословање туристичких агенција

 1. Пословне операције у промоцији и продаји туристичких аранжмана
 2.  Слободна тема

Менаџмент угоститељства

 1. Улога и значај људских ресурса у угоститељству
 2. Слободна тема

Здравствени туризам

 1. Бањска места у Србији као дестинације здравственог туризма
 2. Слободна тема

Организационо понашање

 1. Фактори задовољства запослених у корпоративним предузећима
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Информациони систем јавне управе 

 1. Развоја е-управе и нивои развоја пружања услуга;
 2. G2C услуге управе за грађане;
 3. Стратегија развоја е-управе у Србији;
 4. Портал е-порези, подношење пореских пријава;
 5. Реализација услуга на националном порталу е-управа.гов.рс;
 6. Слободна тема ( договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Електронско пословање 

 1. Интернет и његови сервиси;
 2. Хардверска платформа е-пословања;
 3. Софтверска платформа е-пословања;
 4. B2C пословни модели у е-трговини
 5. B2B пословни модели у е-трговини;
 6. C2C пословни модели у е-трговини;
 7. M-commerce пословни модел;
 8. Системи плаћања великих вредности – међубанкарска плаћања
 9. Системи плаћања малих вредности – малопродајна плаћања;
 10. Системи плаћања на интернету;
 11. Мобилно пословање.

Економика туризма

1.Карактеристике и перспективе развоја туризма у Србији

2.Слободна тема

Менаџмент маркетинга

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Менаџмент туристичке дестинације

1.Одрживи развој туристичке дестинације

2.Слободна тема

Туристичка географија

1.Развој туристичке географије у Србији и свету

2.Слободна тема

Селективни облици туризма

1.Здравствени туризам

2.Слободна тема

Основи интернет технологија

 1. Улога рачунарских мрежа и начин рада у мрежи – заузета 17/20 Р
 2. Интернет услуге и протоколи – заузета 02/20 Р
 3. Језици за обележавање
 4. Слободна тема – заузета 08/20 Р
 5. Слободна тема

Веб дизајн

 1. Израда респонзивног web сајта употребом HTML5 и CSS3 технологија
 2. Брзи развој web апликација помоћу популарних платформи
 3. Праћење, анализа и оптимизација параметара web сајта, портала или web апликација
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Веб програмирање:

 1. Frontend development и Web dizajn
 2. Упоредни приказ backend технологија
 3. Анализа популарних PHP framework-a
 4. Веб апликација са NoSQL базом
 5. Динамичке веб странице засноване на JSP технологији

Рачунарска виртуелизација

 1. Виртуелизација десктоп и серверских машина Hyper-V
 2. Виртуелизација на десктоп рачунарима у пословном окружењу
 3. Виртуелизација
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Интернет технологије

 1. Примена аналитичких алата за побољшање перформанси у ф-ји жељеног циља
 2. Респонсиве десигне – једна веб апликација на више платформи (десктоп, таблет, телефон) заузета 04/22 ПИТ-05
 3. Софтвер као услуга (SaaS) заузета 06/22 ПИТ-05
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Веб системи и технологије

 1. Web апликације у односу на десктоп апликације
 2. Хостинг web апликација: типови, карактеристике и избор према конкретним потребама
 3. Google Analytics – Primena analitičkih alata
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Архитектура и организација рачунара

 1. Паралелизација у рачунарским системима на нивоу инструкција
 2. Паралелизација у рачунарским системима на нивоу података
 3. Паралелизација у векторским, SIMD i GPU архитектурама
 4. Употреба Arduino plarforme u Smart Home решењима
 5. Употреба Raspberry Pi platforme као мрежниг сервера
 6. Слободна тема у договору са студентом
 7. Слободна тема у договору са студентом                   

Мобилно рачунарство

 1. Развој видео игара на мобилним платформама
 2. Pıxel Vısual Core
 3. Слободна тема у договору са студентом
 4. Слободна тема у договору са студентом
 5. Слободна тема у договору са студентом

Развој мобилних апликација

 1. Развој аркадних видео игара на Андроид платформи
 2. Flutter – развој вишеплатформских мобилних апликација
 3. React Native – развој вишеплатформских мобилних апликација
 4. Анализа популарних framework-a za за развој Андроид апликација
 5. Пријем обавештења (Broadcast Receiver)
 6. Слободна тема у договору са студентом

Savremeni računarski sistemi

 1. RISC-V сет инструкција
 2. Доменско специфичне архитектуре рачунара
 3. Google WSC
 4. MIPS R4000 Pipeline
 5. Слободна тема у договору са студентом

Јавне финансије

 1. Циљеви и инструменти фискалне политике;
 2. Појам и карактеристике јавних расхода;
 3. Ефекти опорезивања;
 4. Јавни дуг Републике Србије
 5. Проблеми јавног дуга земаља у окружењу;
 6. Појам и карактеристике буџета;
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договоруса ментором).

Монетарне и јавне финансије 

 1. Новчана маса и брзина оптицаја новца;
 2. Појам и врсте инфлације;
 3. Узроци и последице инфлације;
 4. Функције Централне банке;
 5. Инструменти монетарно-кредитне политике;
 6. Појам и класификација јавних прихода;
 7. Економске функције јавних расхода;
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором);
 11. Слободна тема (договор са ментором);
 12. Слободна тема (договор са ментором);
 13. Слободна тема (договор са ментором).

 

Рачуноводство 

 1. Биланс као основни рачуноводствени извештај;
 2. Књиговодствена документација;
 3. Књиговодствена евиденција основних средстава;
 4. Књиговодствена евиденција материјала
 5. Књиговодствена евиденција робе;
 6. Утврђивање оствареног финансијског резултата;
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором);
 11. Слободна тема (договор са ментором);
 12. Слободна тема (договор са ментором);
 13. Слободна тема (договор са ментором).

Анализа пословања предузећа 

 1. Анализа финансијског резултата на примеру предузећа;
 2. Оцена анализе финансијског резултата предузећа;
 3. Анализа финансијског положаја;
 4. Финансијско извештавање као основа плана и анализе;
 5. Анализа реализације планираног финансјиског пословања предузећа;
 6. Анализа трошкова пословања предузећа.

Управљање пословним финансијама

 1. Извори финансирања и цена капитала;
 2. Дугорочни и краткорочни извори финансирања путем кредита;
 3. Позиционирање на финансијском тржишту;
 4. Реструктурирање предузећа;
 5. Процена вредности предузећа.

Трговинско рачуноводство 

 1. Добит предузећа на разлици у цени;
 2. Калкукације робе;
 3. Избор добављача;
 4. Слободна тема (у договору са ментором);
 5. Слободна тема (у договору са ментором);
 6. Слободна тема (у договору са ментором).

Управљачко рачуноводство 

 1. Управљање трошковима;
 2. Анализа односа између трошкова, обима и профита;
 3. Алтернативно пословно одлучивање;
 4. Примена ,математичко -статистичких метода у пословном одлучивању;
 5. Управљање перфомансама по сегментима и извештавање;
 6. Слободна тема (договор са ментором);
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором).

 Рачуноводство 

 1. Амортизација и трошење средстава предузећа
 2. Финансијски извештаји предузећа као основни показатељ успешности пословања – заузета 03/20 П
 3. Нове вредности основних средстава
 4. Дугорочно планирање на основу финансијских резултата предузећа
 5. Приходи и расходи основа приказа успешности пословања
 6. Основна средства уфункцији пословања предузећа
 7. Трошкови у пословању предузећа
 8. Измирење обавеза предузећа
 9. Израда и састављање финансијских извештаја
 10. Анализа трошкова менаџмента предузећа;
 11. Структура биланса и билансних позиција;
 12. Обнављање и улагања у основна средства.

Царинска тарифа 

 1. Подела, значај и елементи царинске тарифе;
 2. Врсте и подела царинских тарифа;
 3. Царинска роба, подела и врста; заузета – 69/20 П
 4. Споразум ЦЕФТА;
 5. ССП и примена на Србију;
 6. Светска трговинска организација;
 7. Слободна тема (договор са ментором);
 8. Слободна тема (договор са ментором);
 9. Слободна тема (договор са ментором);
 10. Слободна тема (договор са ментором).

Монетарне и јавне финансије 

 1. Токови новца и кредита у функцији монетарне политике Републике Србије
 2. Инфлација, настанак, развој и последице.
 3. Унутрашња и спољашња монетарна стабилност и нестабилност
 4. Порески систем посматран кроз сиву економију у Србији за 2021. и 2022.
 5. Дефлација као монетарна појава.
 6. ПДВ, прилив и пуњење буџета у Србији
 7. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала
 8. Буџет и буџетска политика Р. Србије 2022.

 Царински систем и политика 

 1. Царинска политика Републике Србије; – заузета 59/20 П
 2. Царинске исправе;
 3. Царински институти Републике Србије
 4. Царински инструменти Републике Србије
 5. АТА Карнет – заузета 05/16-20 П
 6. ТИР Карнет
 7. Слободна зона – пример слободне зоне у Србији – заузета 16/20 П
 8. Значај и улога спољнотрговинског пословања
 9. Девизно тржиште и курс динара – заузета 14/20 П
 10. Улога Спољнотрговинског пословања у царинском систему

 Јавне финансије

 1. Јавни приходи;
 2. Јавни расходи;
 3. Порески поступак и пореска администрација;
 4. Наплата пореза и пореска контрола;
 5. Пореска администрација;.
 6. ПДВ;
 7. Акциза;
 8. Доприноси;
 9. Самодоприноси у Србији;
 10. Буџет и буџетска контрола у Србији;

Управљање квалитетом

1.Слободна тема

2.Слободна тема

3.Слободна тема

Управљање квалитетом туристичког производа

1.Слободна тема

2.Слободна тема

Систем управљања квалитетом

1.Слободна тема

2.Слободна тема

3.Слободна тема

4.Слободна тема

5.Слободна тема

Финансирање локалне самоуправе 

 1. Приходи локане самоуправе;
 2. Расходи локане самоуправе;
 3. Буџет локане самоуправе;
 4. Организација локане самоуправе;
 5. Надлежности локане самоуправе;
 6. Ребаланс буџета локане самоуправе;
 7. Финансирање градских општина;
 8. Финансирање општина и градова;
 9. Дефицит и суфицит буџета локане самоуправе;
 10. Развојни вс социјални буџет.

Економија

 1. БДП, раст, пад, стагнација, структура
 2. Незапосленост
 3. Инфлација
 4. Утицај макроекономски параметара на БДП
 5. Утицај микроекономских параметара на пословање предузећа
 6. Стратешки документи у државној управи и локалној самоуправи

Економика предузећа

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема
 6. Слободна тема
 7. Слободна тема
 8. Слободна тема
 9. Слободна тема
 10. Слободна тема

Пословне финансије 

 1. Финансијска анализа и финансијско планирање;
 2. Финансијско управљање обтним средствима;
 3. Управљање готовином;
 4. Кредитна политика предузећа;
 5. Финансијско планирање и оцена ефективности инвестиција;
 6. Инвестиционе одлуке у условима ризика.

Финансијски менаџмент 

 1. Финансијска политика и правила финансирања;
 2. Финансијска функција предузећа;
 3. Финансирање предузећа;
 4. Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја;
 5. Финансијски ризик и финансијски левериџ;
 6. Финансијска оцена и рангирање инвестиционих пројеката;
 7. Финансијско управљање;
 8. Реструктурирање предузећа;
 9. Финансијска анализа у функцији пословног одлучивања;
 10. Управљање готовином и хартијама од вредности.

Корпоративне финансије 

 1. Концепти корпоративних финансија;
 2. Теорија процењивања и тржишна вредност хартија од вредности;
 3. Финансијско управљање капиталним улагањима;
 4. Краткорочно финансијско управљање;
 5. Стратешке финансијске одлуке предузећа;
 6. Управљање девизним ризиком;
 7. Управљање каматним ризиком;
 8. Корпоративне финансије и пословно окружење;
 9. Принос на улагање и опортунитетни трошак капитала;
 10. Спајања, преузимање и корпоративна контрола.

Алгоритми и структуре података

 1. Хеширање и хеш функције
 2. Алгоритми сортирања
 3. Динамичко програмирање
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Увод у програмирање

 1. Рекурзивне функције
 2. Стрингови
 3. Алгоритамске структуре S-а
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Оперативни системи

 1. Linux оперативни систем
 2. Управљање меморијом на Linux оперативном систему
 3. Датотечни систем Linux оперативног система
 4. Преглед оперативних система
 5. Управљање нитима у савременим оперативним системима
 6. Слободна тема

Рачунарска графика и мултимедија

 1. Трансформације у 2d и 3d графици
 2. Дигитални аудио сигнали
 3. Рачунарска анимација
 4. Визуелизација графова
 5. Обрада и складиштење слика великих формата
 6. Слободна тема

Сервисно оријентисана Архитектура
1. Примена IoT у градовима
2. Примена IoT у пољопривреди
3. Примена IoT у паметним кућама
4. Примена IoT у саобраћају
5. Примена IoT у метеорологији
6. Слободна тема