Процедура за пријаву,техничку припрему и одбрану завршног рада

Студент стиче право да пријави тему завршног рад када крене реализација наставе у последњем семестару, односно када упише последњу годину уколико обнавља годину.

Студент тему завршног рада може одабрати са листе тема само из стручног или стручно-апликативног предмета који је полагао или који полаже на свом студијском програму.

На обрасцу студент попуњава Пријаву теме завршног рада уносећи тачне податке који се односе на:

 • име и презиме
 • број индекса
 • назив студијског програма
 • назив завршног рада
 • предмет из ког се пише завршни рад
 • име и презиме ментора
 • датум пријаве теме завршног рада.

Попуњену пријаву студент предаје свом изабраном ментору. Попуњену пријаву и потписану од стране ментора студент предаје студентској служби

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, литературу.

Увод – представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе.

Теоријски део – садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема.

Практични део – У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за закључке.

Закључак – представљају се резултати до којих се у раду дошло.

Литepaтypa – детаљан списак коришћене литературе.

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада.

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБРАЗАЦ – ПРВУ СТРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Да би се заказала усмена одбрана завршног рада студент предаје студентској служби Одсека:

 • завршни рад у четири истоветна примерка од тога само један у тврдом повезу
 • потврду библиотеке о раздужењу са литературом и стручним службама Одсека
 • индекс
 • електронску верзију (CD) рада у PDF формату завршног рада
 • доказ о уплати на име трошкови пријаве и одбране завршног рада на основним (специјалистичким, мастер) струковним студијама, издавање дипломе, додатка дипломе и уверења о дипломирању у одговарајућем износу.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио стручну праксу и да је измирио све финансијске обавезе према Одсеку.

Пријава теме завршног рада – ПРЕУЗМИ
Изјава о ауторству рада – ПРЕУЗМИ
Пријава одбране завршног рада – ПРЕУЗМИ
Испитна пријава – ПРЕУЗМИ
Прва страна завршног рада – ПРЕУЗМИ
Термини одбране завршног рада
Јавни увид
Теме завршних радова за школску 2023/2024 годину

Пословно право 

1. Индивиндуална обележја привредних друштава у Републици Србији
2. Ликвидација привредног друштва
3. Правни посао посредовања и заступања
4. Берзе у домаћем законодавству
5. Правна обележја менице као хартија од вредности
6. Појам, улога и значај обвезница
7. Општа обележја уговора у привредном пословању
8. Уговор о превозу робе унутрашњим воденим путевима и морем
9. Уговор о превозу робе ваздушним путем
10. Појам и врсте банкарских послова – заузета 53/21 Ф-05
11. Делатност задруге;
12. Основна статусна питања привредних друштава
13. Појам и опште правне карактеристике менице
14. Врсте чекова и чековни елементи
15. Повезивање привредних друштава
16. Специјализоване организације и привредна друштва
17. Органи акционарског друштва за осигурање
18. Опште карактеристике уговора о посредовању и трговинском заступању
19. Једнодомно и дводомно управљање акционарским друштвом
20. Заједнички правни институти привредних друштава
21. Реорганизација привредних друштава
22. Слободна тема (договор са ментором)
23. Слободна тема (у договору с ментором)
24. Слободна тема (у договору с ментором)
25. Слободна тема (у договору с ментором)

Основи права 

1. Појам, елементи и врсте правних норми – заузета 46/21 Ф-05
2. Правни системи у свету – заузета 15/21 Е-05
3. Својина, државина и стварна права на туђим стварима
4. Правни послови – основна обележја
5. Проузроковање штете другоме
6. Индивидуализација физичких и правних лица
7. Појам и врсте правних аката – заузета 47/21 Ф-05
8. Оговорност за проузроковану штету и кривична одговорност – заузета 05/21 П-05
9. Модификација правних послова (услов, рок)
10. Појам, врсте и закључивање уговора – заузета 48/21 Ф-05
11. Заложно право на непокретним стварима (хипотека)
12. Проузроковање штете као извор облигације
13. Промена субјекта у облигационом односу – заузета 15/14 П
14. Елементи, функције и облици државе
15. Ништави и рушљиви правни послови
16. Правни однос
17. Појам, врсте и организација судова
18. Субјекти права
19. Поједини уговори облигационог права
20. Начела облигационог права
21. Однос државе и права
22. Слободна тема (договор са ментором)
23. Слободна тема (договор са ментором)
24. Слободна тема (у договору с ментором)
25. Слободна тема (у договору с ментором)

Осигурање 

1. Најчешћи покушаји преваре у обавезном осигурању моторних возила
2. Ризик у осигурању/реосигурању
3. Форме обављања посредничких и заступничких послова – заузета 16/21 Ф-05
4. Закључење уговора о осигурању
5. Губитак права из осигурања
6. Реосигурање – појам, значај и интерес

Управно право

1. Органи државне управе
2. Организација управе у Републици Србији
3. Кадрови у управи
4. Правни положај државних службеника
5. Првостепени управни поступак
6. Организација локалне самоуправе у Републици Србији
7. Послови органа државне управе
8. Појам и врсте управних аката
9. Жалба у управном поступку
10. Појам и врсте управног спора
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Компанијско право 

1. Место компанијског права у систему права – однос са другим гранама права
2. Промене правне фореме (облика) привредног друштва
3. Општа обележја друштва лица
4. Општа обележја друштва капитала
5. Предузетник као привредни субјект
6. Стечај и ликвидација банака и друштва за осигурање – заузета 49/23 УЈФ-05
7. Привредне асоцијације (Привредне коморе, Удружења предузетника, Пословно удружење, Задружни савези)
8. Спајање (фузије), поделе и одвајања привредних друштава
9. Специјализована акционрска друштва
10. Појам, врсте менице и карактеристике односно начела менично-правних односа
11. Структуре повезивања – статусне промене – заузета 48/23 УЈФ-05
12. Слободна тема (договор са ментором)
13. Слободна тема (договор са ментором)
14. Слободна тема (договор са ментором)
Слободна тема (договор са ментором)

Пореска и буџетска контрола и ревизија

1. Буџетски систем Републике Србије – заузета  07/23 УЈФ
2. Фондови и буџетски систем Србије – заузета 06/23 УЈФ
3. Пореска контрола и ревизија – заузета 27/22 УЈФ-05
4. Пореска контрола и ревизија у земљама ЕУ – заузета 44/23 УЈФ-05
5. Пореска кривична дела – заузета 20/23 УЈФ-05
6. Слободна тема (договор са ментором) заузета 10/18 
7. Слободна тема (договор са ментором) заузета 15/23 УЈФ
8. Слободна тема (договор са ментором) заузета 14/23 УЈФ
9. Слободна тема (договор са ментором) 13/23 УЈФ
10. Слободна тема (договор са ментором) заузета 26/23 УЈФ-05
11. Слободна тема (договор са ментором) заузета 22/23 УЈФ-05
12. Слободна тема (договор са ментором) заузета 01/23 УЈФ-05

Финансирање локалне самоуправе 

1. Систем финансирања локалне самоуправе у Србији
2. Циљеви система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији
3. Наплата јавних и локалних прихода
4. Слободна тема (договор са ментором) заузета 99/16 П
5. Слободна тема (договор са ментором) заузета 52/21 Ф-05
6. Слободна тема (договор са ментором) заузета 112/22 П-05
7. Слободна тема (договор са ментором) заузета 63/19 П
8. Слободна тема (договор са ментором) заузета 21/15 П/Д
9. Слободна тема (договор са ментором) заузета 106/16 П
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Утврђивање и наплата јавних прихода 

1. Однос јавних прихода према јавним расходима – заузета 95/21 П-05
2. Утврђивање и наплата царина и других увозних дажбина
3. Пореска документација и поступање пореске администрације
4. Пореска управа – надлежности и организација – 94/21 П-05
5. Слободна тема (договор са ментором)
6. Слободна тема (договор са ментором)
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Маркетинг 

1. Сатисфакције купаца
2. Разумевање понашања купаца
3. Примена упитника у истраживању тржишта
4. Маркетинг услуга
5. Сегментација пословних тржишта
6. Позиционирање производа
7. Директни маркетинг
8. Односи са јавношћу и публицитет
9. Продаја и дистрибуција – заузета 26/21 Ф-05
10. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 14/21 Ф-05
11. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 06/21 Ф-05
12. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 40/18П
13. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 23/21 Ф-05
14. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 27/21 Е-05
15. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 13/21 Ф-05
16. Слободна тема (договор са ментором)
17. Слободна тема (договор са ментором)

Финансијске институције и тржишта 

1. Финансијско тржиште-интегрални израз међусобно повезаних тржишта
2. Инфраструктура финансијског тржишта- заузета 56/20 Ф
3. Девизно тржиште
4. Тржиште капитала – заузета 74/14 Ф
5. Инвестициони фондови – заузета 11/21 Ф-05
6. Пензиони фондови и осигуравајуће куће – заузета 34/21 Ф-05

Финансијска тржишта 

1. Берзе – специјализована тржишта хартија од вредности – заузета 19/23 УЈФ-05
2. Финансијско тржиште у нашој земљи – заузета 42/22 УЈФ-05
3. Финансијске институцие Србије – заузета 04/23 УЈФ-05
4. Перспективе развоја финансијскот тржишта Србије – заузета 38/23 УЈФ-05
5. Инвестициони фондови Србије – заузета 17/23 УЈФ-05
6. Београдска берза – оказатељ развоја националне привреде Србије – заузета 25/23 УЈФ-05
7. Слободна тема (договор са ментором)- заузета 05/23 УЈФ-05
8. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 30/23 УЈФ-05
9. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 46/23 УЈФ-05
10. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 11/23 УЈФ-05

Спољнотрговинско пословање

1. Историјски развој спољне трговине
2. Улога и значај спољне трговине за српску националну привреду
3. Девизни платни промет-заузета 58/21 П-05
4. Функције, принципи и законитости спољнотрговинског пословања – заузета 35/21 Е-05
5. Виши облици сарадње у спољнотрговинском промету
6. Специјални спољнотрговински послови
7. Улога и значај страних директних инвестиција у Србији
8. Међународне економске институције и интеграције
9. Предузећа за услужне делатности у спољнотрговинском промету
10. Облици повезивања предузећа на међународном тржишту

Финансијске институције

1. Пензиони фондови као недепозитне финансијске институције -заузета 36/22 I М-05
2. Развијеност банкарског система у Србији -заузета 30/22 I М-05
3. Улога инвестиционих банака на финансијском тржишту
4. Појам и врсте инвестиционих фондова 
5. Врсте осигурања и осигуравајућих организација – заузета 25/22 I М-05

Економика предузећа

1. Управљање фиксним, релативно-фиксним и варијабилним трошкови-заузета 20/21 Ф-05
2. Профит као индикатор ефикасности предузећа-заузета 22/21 Е-05
3. Рационализација трошкова и обрачун мртве тачке рентабилитета
4. Обрачун трошкова помоћу основних метода израчунавања цене коштања
5. Мерење и анализа продуктивности, економичности и рентабилности – заузета 33/21 Е-05
6. Значај предузећа у савременој привреди и њихова класификација-заузета 21/21 Ф-05

Управљање инвестицијама

1. Појам и значај инвестиција за развој предузећа – заузета 30/23 СУК-05
2. Израда инвестиционих пројеката – дефинисање, израда, садржај и значај
3. Инвестициона политика предузећа у условима глобализације светског тржишта
4. Оцена инвестиционих пројеката
5. Финансирање инвестиција
6. Методологија израде инвестиционих пројекта
7. Израда бизнис плана-заузета 37/23СУК-05
8. Анализа неизвесности инвестиционих пројеката
9. Стратешка улога инвестиционих улагања у процесу раста и развоја предизећа
10. Управљање инвестицијама као услов за правилно доношење инвестиционих одлука

Међународни транспорт шпедиција и осигурање 

1. Значај дигитализације за шпедитерско пословање
2. Претње и могућности у модерном шпедитерском бизнису
3. ТМС и шпедитерско пословање – заузета 30/21 П-05
4. Примена електронских шпедитерских докумената и убрзање пословања
5. Логистика као интегрални део шпедитерског пословања
6. Фиата документи у процесу дигитализације
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Царински управни поступак 

1. Царинска тарифа и њена правила – заузета 15/21 П-05
2. Царински прекршаји – 60/21 П-05
3. Накнадно царињење – заузета 07/21 П-05
4. Царински поступак у друмском саобраћају – заузета 82/21 П-05
5. Царински поступак у железничком саобраћају – заузета 90/21 П-05
6. Слободне зоне у Србији – заузета 21/21 П-05
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Царинско и девизно пословање 

1. Инструменти платног промета
2. Значај девизног курса за извозне послове
3. Утицај девизног курса на увоз
4. Посебни царински поступци
5. Увоз робе
6. Извоз робе
7. Слободна тема (договор са ментором) 18/15 П
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Порески систем и политика 

1. Порези у функцији локалне самоуправе
2. Примена пореза на додату вредност у Србији
3. Порез на имовину физичких лица у Србији прихода од имовине
4. Акцизна политика у Србији и региону
5. Еколошки порези
6. Одлике законске пореске евазије
7. Пореска утаја у Србији
8. Пореска конкуренција и порески рај
9. Административне таксе у Србији
10. Особености царинског система Србије и приходи од царина
11. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 116/22 П
12. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 68/18 П

Фискална економија и менаџмент јавног сектора

1. Обавезе и надлежности руководиоца у јавном сектору на примеру______________
2. Начин финансирања и структура финансирања у јавном сектору на примеру … – заузета 34/23 УЈФ-05
3. Карактеристике и специфицности финансијског плана индиректног будзетског корисника______________
4. Корупција у јавном сектору_______________
5. Израда, предавање и контола годисњих финснсијских известаја будзетских корисника у Републици Србији на примеру __________
6. Карактеристике и примена плана јавних набавки на које се закон не примењује код индиректног буџетског ______________
7. Обрацунавње, плацање и евидентиране ПДВ-а на примеру _____________
8. Слободна тема (у договору с ментором)
9. Слободна тема (у договору с ментором)
10. Слободна тема (у договору с ментором)

Пореско књиговодство и евиденција 

1. Евиденција пореза на додату вредност у предузећу_______________________
2. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација
3. Фискалне касе и њихова примена у трговини
4. Порески идентификациони број и пратећа пореска евиденција
5. Збирне пореске пријаве за порез по одбитку
6. Пореске пријаве и докуметација за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана и пореске пријаве и докуметација за утврђивање пореза на доходак грађана
7. Рефакција ПДВ_______________________
8. Евиденција о примљеним и издатим рачунима у предузећу
9. Фискална документација и евидеција
10. Функционисање, организација и информациони систем пореске управе
11. Контролне акцизне маркице и њихова евиденција
12. Слободна тема (у договору с ментором)

Порески поступак 

1. Порески поступак приликом израде пореског решења – заузета 08/23 УЈФ-05
2. Порески поступак приликом наплате пореског дуга
3. Принудна наплата и обезбеђење пореског потраживања
4. Првостепени порески поступак
5. Порески поступак приликом израде пореског решења за порез _________________
6. Начела у пореском поступку – практична примена
7. Порески поступаку утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у____________
8. Принудна наплата и обезбеђење пореског потраживања
9. Састављање записника у пореском поступку ______________
10. Порески поступаку утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у ____ – заузета 21/23 УЈФ-05

Финансије јавног сектора 

1. Структура јавног сектора___________
2. Порески и непорески приходи и њихова структура _________________
3. Извори прихода и фискална аутономија локалних самоуправа на примеру локалне самоуправе (града) _______________
4. Буџетски систем и карактеристике буџета ____________________
5. Појам јавног дуга и буџетског дефицита на примеру ____________

Менаџмент

1. Планирање као базичност успешности предузећа
2. Организовање у функцији успеха предузећа
3. Лидерство као основа успешности предузећа-заузета 12/21 Ф-05
4. Контрола и контролинг у функцији повећања успеха пословања предузећа
5. Историјски развој и теоријске поставке развоја менаџмента
6. Класификовање менаџмента и успешност управљања у предузећу
7. Пословно доношење одлука у предузећу X
8. Слободна тема-заузета 42/21 Ф-05
9. Слободна тема – заиузета 110/21 П-05
(све теме могу се везати за пример конкретног предузећа)

Стратегијски менаџмент

1. Пословање предузећа и окружење пословног система
2. Алати и инструменти стратегијског менаџмента
3. Слободна тема
4. Слободна тема
(све теме могу се везати за пример конкретног предузећа)

Менаџерско и стратешко одлучивање

1. Концепт одлучивања, врсте одлука и процес доношења одлука у предузећу X
2. Конструкција одлучивања у условима извесности, неизвесности и ризика са освртом на примеру X предузећа
3.Пословно и групно одлучивање у X предузећу
4. Слободна тема – заузета 12/22 I М-05
5. Слободна тема
(све теме се везују за пример конкретног предузећа)

Економика предузећа

1.Ликвидност предузећа у функцији успешности предузећа
2.Рентабилност предузећа у функцији успешности предузећа
3.Продуктивност предузећа у функцији успешности предузећа
4.Пословни успех предузећа X – заузета 41/21 Е-05
5. Слободна тема
6. Слободна тема
(све теме могу се везати за пример конкретног предузећа)

Национална култура и глобализација

1. Културни идентитет ______________ (локација по избору: град, регион, место)
2. Хофстедов модел националних димензија културе
3. Културна медијација на примеру ______________ (изборно)
4. Прихватање ______________ (глобални културни феномен по избору) у Републици Србији
5. Слободна тема

Културна баштина и туризам

1. Културно-уметнички туристички ресурси Топличког округа
2. Слободна тема – заузета 26/21 Т-05

Креативне индустрије

1.Кластери у креативним индустријама на примеру ______________ (изборно)
2.______________ као креативни град (град по избору)
3.Креативност и одрживи развој
4.Нематеријална имовина предузећа на примеру ______________
5. Слободна тема

Економија 

1. Макроекономска перформанса Републике Србије
2. Инфлација из теоријске и емпиријске перспективе – заузета 43/21 Ф-05
3. Процес транзиције српске економије и незапосленост
4. Изазови економског раста и развоја
5. Привредни развој економије Републике Србије и СДИ 
6. Глобализација и привредна кретања у Републици Србијa
7. Слободна тема (у договору с ментором)
8. Слободна тема (у договору с ментором)
9. Слободна тема (у договору с ментором)
10. Слободна тема (у договору с ментором)
11. Слободна тема (у договору с ментором)
12. Слободна тема (у договору с ментором)

Пословне финансије 

1. Бизнис план у функцији финансијског одлучивања на примеру предузећа (по избору или по додговору студента и ментра) заузета 51/21 Ф-05
2. Финансијска анализа предузећа (по избору или по додговору студента и ментора)
3. Финансијска политика као део глобалне пословне политике предузећа
4. Анализа финансијских извештаја на примеру предузећа (по избору или по додговору студента и ментора)
5. Извори финансиранја пословања предузећа – заузета 14/21 Е-05
6. Значај дугорочних кредита и пласмана у обављању привредних активности

Финансијска тржишта 

1. Стање и перспектива финансијског тржишта Републике Србије
2. Утицаји фактора окружења на стање и функционисање финансијског тржишта
3. Основне карактеристике и функционисање пензионих фондова
4. Функционисање и развој тржишта капитала у Републици Србији
5. Карактеристике, функционисање и ефикасност савремених финансијских тржишта
6. Инвестициони фондови као учесници на финансијским тржиштима
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)

Финансијске институције 

1. Народна банка Србије као централна банка
2. Осигуравајућа друштва и њихово пословање у Републици Србији
3. Успешност пословања инвестиционих фондова у Републици Србији
4. Пословање пензионих фондова у Републици Србији
5. Анализа банкарског система Републике Србије
6. Задаци и ефикасност финансијске регулације у Републици Србији
7. Анализа ефикасности финансијских институција у Републици Србији
8. Међународне финансијске институције и њихово присуство у Републици Србији

Међународна економија

1. Значај, развој и динамика међународне трговине
2. Интеграциони процеси у свету
3. Условљености финансирања од стране ММФ-а
4. Утицај извоза роба и услуга на бруто домаћи производ

Економија

1.Неједнакост у расподели дохотка и привредни развој
2. Фискална политика и фискална стратегија у Републици Србији – заузета 17/21 Е-05
3. Ефекти страних директних инвестиција на привреди развој Републике Србије – заузета 30/21 Е-05
4. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 26/20 E
5. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 76/11 Ф

Економија рада

1. Знање и људски капитал као главни ресурс у будућности – заузета 01/22 I М-05
2. Неусклађеност понуде и тражње рада на тржишту рада у Републици Србији – заузета 37/22 I М-05
3. Тржиште рада и понуда на тржишту рада- заузета 19/22 I М-05
4. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 26/22 I М-05
5. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 27/22 I М-05

Политика тржишта рада

1. Положај жена предузетница на тржишту рада у Републици Србији – заузета 21/23 СУК-05
2. Карактеристике и положај младих на тржишту рада у ЕУ и Републици Србији – заузета 44/23 СУК-05
3. Квалитет тржишта рада и политика запошљавања у Републици Србији – заузета 35/23 СУК-05
4. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 41/23 СУК-05
5. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником – заузета 24/23 СУК-05

Менаџмент
1. Научници који су дали допринос развоју менаџмента
2. Модели формирања организационе структуре
3. Контролисање – битна функција менаџера – заузета 06/18 П-Д
4. Теорије мотивације запослених – заузета 11/20 П/Д
5. Лидерство – функција менаџера – заузета 05/21 Ф-05
6. Слободна тема – договор са ментором
7. Слободна тема – договор са ментором
8. Слободна тема – договор са ментором
9. Слободна тема – договор са ментором
10. Слободна тема – договор са ментором

Предузетништво

1.Основна обележја предузетништва
2.Предузетништво и иновације
3.Бизнис план – појам и структура
4.Развој предузетништва у Србији
5.Модели финансирања предзетничке активности
6.Слободна тема – договор са ментором

Менаџмент услуга

1. Слободна тема – договор са ментором
2. Слободна тема – договор са ментором
3. Слободна тема – договор са ментором
4. Слободна тема – договор са ментором

Корпоративни менаџмент

1.Значај корпоративног менаџмента за успешно пословање предузећа – заузета 20/22 I М-05
2.Интерна контрола – битна активност у остваривању корпоративног менаџмента
3.Корпоративни менаџмент у циљу ефикаснијег управљања и остваривања бољих резултата у организацији
4.Слободна тема – договор са ментором
5.Слободна тема – договор са ментором

Корпоративно управљање

1.Интерни механизми корпоративног управљања у банкама
2.Корпоративно управљање на примеру АД
3.Корпоративно управљање у јавним предузећима – заузета 37/23 СУК-05
4. Предности доброг корпоративног управљања – заузета 19/23 СУК-05
5. Структура и модели корпоративног управљања
6.Слободна тема – договор са ментором – заузета 25/23 СУК-05 
7.Слободна тема – договор са ментором – заузета 32/23 СУК-05

Маркетинг 

1. Маркетинг у сектору услуга;
2. Маркетинг у непрофитном сектору;
3. Маркетиншко истраживање;
4. Канали маркетинга;
5. Друштвено одговорни маркетинг;
6. Маркетинг у туризму;
7. Друштвени медији и маркетинг;
8. Дефинисање циљева маркетинга.

Банкарство

1. Одобравање кредита пословним компанијама;
2. Одобравање кредита физичким лицима;
3. Финансијски систем и конкурентне финансијске институције;
4. Управљање средствима;
5. Управљње кредитним ризиком;
6. Некредитни банкарски послови.

Банкарски менаџмент 

1. Унутрашња организација банкарских институција и савремене тенденције;
2. Утицај структуре капитала банке на рентабилност:
3. Извори расположивих прихода;
4. Управљање активним пословима банке;
5. Управљање пасивним пословима банке.

Основи електротехнике и електронике

1. Електрична бројила
2. Мини Соларне електране
3. Соларна енергија – 26/21 Р-05
4. Прикључак електричне инсталације
5. Утицај нуклеарне енергије на животну средину; заузета 41/18 Р
6. Аналаза могућности за остваривање енергетске независности у Републици Србији
7. Енергетска ефикасност одређених објекта
8. Примена интернета интелигентних уређаја у домаћинствима – заузета 58/21 Р-05
9. Слободна тема.

Безбедност у рачунарским мрежама

1. Принципи криптографије
2. Контрола приступа у рачунарским мрежама
3. Безбедност у рачунарским мрежама – заузета 32/18 Р
4. Безбедност система доменских имена
5. Безбеднос Веб сервиса
6. Оператвна безбедност: мрежне баријере и системи за откривање уљеза
7. Шпијунирање рачунарских система заузета – 02/21 Р-05
8. Анализа безбедности система и мрежа
9. Слободна тема

Трговинско рачуноводство 

1. Калкулације у трговини;
2. Обрачун финансијског резултата у трговинским предузећима;
3. Специјални послови у трговинским предузећима;
4. Специфичности финансијског извештавања у трговинским предузећима;
5. Слободна тема (договор са ментором).

Рачуноводство 

1. Појам, улога и садржина књиговодствених докумената;
2. Појам и подела прихода и расхода;
3. Обликовање финансијских извештаја у функцији анализе перформанси предузећа;
4. Финансијски извештаји у функцији менаџмент одлучивања;
5. Основна средства и њихово трошење;
6. Слободна тема (договор са ментором);
7. Слободна тема (договор са ментором).

Информациони системи у рачуноводству 

1. Организација рачуноводственог информационог система;
2. Систем интерне контроле и рачуноводствени информациони систем;
3. Рачуноводствене информационе технологије и софтвери;
4. Слободна тема (договор са ментором);
5. Слободна тема (договор са ментором);
6. Слободна тема (договор са ментором).

Контрола и ревизија 

1. Ревизија процеса финансијског извештавња
2. Интерна ревизија у јавном сектору
3. Организација и функционисање интерне контроле
4. Ревизори и јавне ревизорске куће
5. Развој ревизије У Републици Србији
6. Међународни ревизорски стандарди
7. Улога и задаци ревизије
8. Поступак ревизије
9. Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије
10. Слободна тема (договор са ментором) заузета 53/20 П
11. Слободна тема (договор са ментором) заузета 158/10 Ф
12. Слободна тема (договор са ментором) 28/21 П
13. Слободна тема (договор са ментором) 18/21 П
14. Слободна тема (договор са ментором) заузета 56/20 П
15. Слободна тема (договор са ментором)
16. Слободна тема (договор са ментором)
17. Слободна тема (договор са ментором)
18. Слободна тема (договор са ментором)

Менаџмент туристичке дестинације

1.Утицај дигиталних технологија на промоцију и развој туристичких дестинација
2. Одрживи туризам као кључни фактор у управљању туристичким дестинацијама

Математика

1. Комплексни бројеви;
2. Диференцијални рачун и примене;
3. Интегрални рачун и примене;
4. Слободна тема 1 (договор са ментором);
5. Слободна тема 2 (договор са ментором).

Дискретна математика

1. Теорија графова и њене примене;
2. Релацијске структуре;
3. Елементи комбинаторике;
4. Слободна тема 1 (договор са ментором);
5. Слободна тема 2 (договор са ментором).

Физика

1. Интерференција и дифракција;
2. Основи балистичких једначина;
3. Њутнови закони;
4. Слободна тема;
5. Слободна тема.

Банкарско пословање и платни промет 

1. Упоредни приказ понуде кредита за физичка лица у Србији
2. Анализа штедње грађана у домаћем банкарству
3. Санација банака
4. Инсторијат домаћег банкарства – заузета 56/21 Ф-05
5. Инвестициони кредити;
6. Слободна тема (у договору с ментором). заузета 40/21 Ф-05

Дигитална економија

1. Историјат плаћања на интернету
2. Настанак дигиталне економије
3. Упоредна анализа интернет картица у Србији
4. Анализа раста дигиталне економије у Свету
5. Системи електронске управе примењени у Србији

Интернет банкарство 

1. Системи плаћања на интернету примењени у Србији-заузета 50/21 Ф-05
2. Мобилно банкарство у земљама у региону
3. Упоредна анализа мобилних плаћања код нас у земљи
4. Настанак електронског новца
5. Развој интернет картица
6. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 47Е/21-05-Ф 

Електронско пословање

1. Електронски новац – заузета 19/21 Е-05
2. Електронско банкарство у банкама у Србији – заузета 19/19 Ф-Ј
3. Примена електронског пословања у осигурању – заузета 69/16 П
4. Booking.com
5. Примена маркетинг микса у електронском пословању
6. Електронска трговина у Србији – заузета 21/21 Е-05
7. Упоредна анализа понуде е-осигурања у Србији
8. Настанак и значај електронског туризма – зузета 26/21 Е-05
9. Развој е-управе у нашој земљи – заузета 46/21 Е-05
10. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 24/21 Ф-05
11. Слободна тема (у договору с ментором)
12. Слободна тема (у договору с ментором)
13. Слободна тема (у договору с ментором)
14. Слободна тема (у договору с ментором)

Информатика

1. Алати за креирање веб страница
2. Архитектура вишеслојних софтверских апликација
3. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
4. Примена бежичног Интернета у образовању
5. Примена open source hardware система у реализацији комуникационих система
6. Обрада слике и компјутерска визија
7. Компаративна анализа архитектура рачунарских мрежа
8. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
9. Рад и одржавање Рачунарских мрежа и Информационих система у компанији (конкретни примери из праксе)
10. Комуникационо рачунарска мрежана инфраструктура за Е-леарнинг и М-леарнинг системе за учење
11. Слободна тема (договор са ментором) заузета 08/21 Е-05
12. Слободна тема (договор са ментором)
13. Слободна тема (договор са ментором)
14. Слободна тема (договор са ментором)
15. Слободна тема (договор са ментором)
16. Слободна тема (договор са ментором)

Дигитална економија

1. Дигитализација пословних процеса (на конкретном примеру) – заузета 31/22 I М-05
2. Организационе апликације у дигиталној економији (на конкретном примеру)
3. Трендови у електронској трговини(на конкретном примеру)
4. Криптовалуте и њихова примена(на конкретном примеру)
5. Анализа електронских платних система базираних на електронском/дигиталном новцу уз критички осврт на разлоге њиховог успеха/неуспеха и предлог мера за њиховоунапређење (на примеру конкретног система)

Електронско пословање 

1. Електронска трговина и модели е-трговине;
2. Појам и модели електронских тржишта;
3. Најбитније технике спровођења он-лине маркетинга;
4. Предност електронског пословања у односу на класични бизнис;
5. Слободна тема (договор са ментором); – заузета 38/18 Р
6. Слободна тема (договор са ментором).

Пословање туристичких агенција

1. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета
2. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Здравствени туризам

1. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Управљање људским ресурсима

1. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета -заузета 54/23 Е
2. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета
3. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета
4. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета
5. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета
6. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Менаџмент угоститељства

1. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета- заузеата 08/21 Т
2. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Организационо понашање

1. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета – заузета 08/23 СУК-05
2. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета – заузета 06/23 СУК-05
3. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета – заузета 38/23 СУК-05
4. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета – заузета 39/23 СУК-05
5. Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета – заузета 03/23 СУК-05

Организационо понашање и лидерство

1.Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Хотелијерство 1

1.Слободна тема (бира студент у договору са ментором) из предметне проблематике наставног предмета

Информациони систем јавне управе 

1. Развој е-управе
2. Услуге управе за грађане
3. Стратегија развоја електронске управе у Србији
4. Подношење пореских пријава на порталу епорези
5. Национални портал
6. Слободна тема (договор са ментором)
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)

Софтверске платформе електронског пословања 

1. Слободна тема (договор са ментором)

Електронско пословање 

1. B2C пословни модел у е-трговини
2. C2C пословни модели у е-трговини
3. Мобилно банкарство
4. Дигиталне маркетинг технике-заузета 10/21 Ф-05
5. Платни системи на интернету-заузета 105/201 П-05
6. Слободна тема (договор са ментором)
7. Слободна тема (договор са ментором)
8. Слободна тема (договор са ментором)
9. Слободна тема (договор са ментором)
10. Слободна тема (договор са ментором)

Економика туризма

1. Слободна тема
2. Слободна тема

Хотелијерство 2

1. Слободна тема
2. Слободна тема

Менаџмент маркетинга

1. Слободна тема – заузета 29/22 I М-05
2. Слободна тема – заузета 23/22 I М-05
3. Слободна тема
4. Слободна тема
5. Слободна тема

Туристичка географија

1. Слободна тема
2. Слободна тема

Селективни облици туризма

1. Слободна тема – заузета 02/21 Т-05
2. Слободна тема

Основи интернет технологија

1. Оптимизација за WEB претраживаче – заузета 34/16 Р
2. Израда WEB презентације – заузета 35/21 Р-05
3. Бежичне мреже, умрежавање и бежични пренос – заузета 52/14 Р
4. Безбедност WEB сервера – заузета 25/08 III
5. Слободна тема – заузета 02/21 Р
6. Слободна тема – заузета 59/16 Р

Рачунарска виртуелизација

1. Виртуелна и проширена реалност – заузета 39/21 Р-05
2. Примена виртуелизације код система за електронско тестирање
3. Анализа утицаја hyper-v виртуализације на перформансе мс windows оперативних система – заузета 24/21 Р-05
4. Слободна тема – заузета 34/21 Р-05
5. Слободна тема – заузета 50/21 Р-05

WEB програмирање

1. Израда wеб апликације уз помоћ PHP Laravel framework-a – заузета 05/21 Р-05
2. Израда web апликације уз помоћ PHP Symfony framework-a – заузета 06/21 Р-05
3. Сигурност wеб апликација – заузета 43/18 Р
4. Web хостинг – заузета 16/21 Р-05
5. Пројектовање и развој web информационог система за пословање библиотеке – заузета 41/21 Р-05
6. Пројектовање и развој web информационог система за пословање IT сервиса – заузета 13/21 Р-05
7. Слободна тема – заузета 08/21 Р-05
8. Слободна тема – заузета 11/21 Р-05

Интернет технологије

1. Интернет мрежа и технологије – заузета 36/17 Р
2. Адресовање на интернету
3. Слободна тема
4. Слободна тема
5. Слободна тема

Веб системи и технологије

1. Програмски језици за писање савремених интернет апликација – заузета 17/22 ПИТ-05
2. Безбедност адресирања рачунара на интернету
3. WEB и WEB технологије
4. Слободна тема – заузета 03/23 ПИТ-05
5. Слободна тема

Веб дизајн

1. Карактеристике модерног WEB дизајна – заузета 01/21 Р
2. WEB дизајн и мултимедијални системи – заузета 36/21 Р-05
3. Софтверски алати за мултимедијални пројекат – заузета 45/21 Р
4. Системи за управљање садржајем – заузета 27/21 Р-05
5. Слободна тема – заузета 32/21 Р-05
6. Слободна тема – заузета 48/22 Р-05

Основи рачунарске технике

1. Дигитална рачунарска логика;
2. Елементи савремених рачунарских процесора;
3. Дигитална обрада сигнала у савременим рачунарима;
4. Хардверско-софтверски интерфејси;
5. Слободна тема у договору са студентом;
6. Слободна тема у договору са студентом;
7. Слободна тема у договору са студентом;
8. Слободна тема у договору са студентом;

Архитектура и организација рачунара

1. Модерне процесорске архитектуре и скупови инструкција;
2. Употреба Arduino платформе у IoT решењима;
3. Употреба Raspberry Pi платформе као мрежног сервера; заузета 68/16 Р
4. Сајбер безбедност и карактеристике безбедног хардвера;
5. Слободна тема у договору са студентом;
6. Слободна тема у договору са студентом;
7. Слободна тема у договору са студентом;
8. Слободна тема у договору са студентом;

Развој мобилних апликација

1. Мобилна апликација за проширену реалност;
2. Развој интерактивних мобилних апликација употребом Unity развојног оквира;
3. Развој мобилних апликација употребом Flutter i Firebase технологија;
4. Развој Андроид апликација коришћењем програмског језика Kotlin;
5. Креирање мобилних апликација; коришћењем Cordovaframework –а;
6. Слободна тема;
7. Слободна тема;
8. Слободна тема.

Мобилно рачунарство

1. Развој видео игара на мобилним платформама; – 31/21 Р-05
2. Pıxel Vısual Core;
3. Сајбер безбедност у мобилном рачунарству;
4. Машинско учење у мобилном рачунарству;
5. Слободна тема у договору са студентом;
6. Слободна тема у договору с-а студентом;
7. Слободна тема у договору са студентом;
8. Слободна тема у договору са студентом.

Савремени рачунарски системи 

1. RISC-V сет инструкција;
2. Виртуелизација код х86 микропроцесорске архитектуре;
3. Google WSC;
4. Пројектовање за безбедност на нивоу архитектуре рачунара;
5. Blockchain рачунарске архитектуре;
6. Архитектура уређаја аутономних возила;
7. Примена машинског учења у савременим системима;
8. Слободна тема у договору са студентом;
9. Слободна тема у договору са студентом;

Монетарне и јавне финансије

1. Новчана маса и брзина оптицаја новца
2. Појам и врсте инфлације
3. Узроци и последице инфлације
4. Функције Централне банке
5. Инструменти монетарно-кредитне политике – заузета 45/21 Е-05
6. Економске функције јавних расхода- заузета 42/21 П-05
7. Слободна тема (у договору са ментором) заузета 47/21 П-05
8. Слободна тема (у договору са ментором) заузета 29/21 Е-05
9. Слободна тема (у договору са ментором)
10. Слободна тема (у договору са ментором)
11. Слободна тема (договор са ментором)
12. Слободна тема (договор са ментором)
13. Слободна тема (договор са ментором)
14. Слободна тема (договор са ментором)
15. Слободна тема (договор са ментором)
16. Слободна тема (договор са ментором)

Рачуноводство

1. Биланс као основни рачуноводствени извештај
2. Књиговодствена документација
3. Књиговодствена евиденција основних средстава
4. Књиговодствена евиденција материјала
5. Књиговодствена евиденција робе
6. Утврђивање оствареног финансијског резултата

Јавне финансије 

1. Функције фискалне политике – заузета 47/23 УЈФ-05
2. Појам и врсте јавних прихода – заузета 35/23 УЈФ-05
3. Појам и класификација јавних расхода заузета 03/23 УЈФ-05
4. Порези на потрошњу – заузета 43/23 УЈФ-05
5. Проблеми јавног дуга земаља у окружењу – 36/23 УЈФ-05
6. Појам и карактеристике буџета – заузета 39/23 УЈФ-05
7. Слободна тема (договор са ментором) заузета 16/23 УЈФ-05
8. Слободна тема (договор са ментором) заузета 24/23 УЈФ-05
9. Слободна тема (договор са ментором) заузета 42/23 УЈФ-05
10. Слободна тема (договоруса ментором) заузета 50/23 УЈФ-05

Анализа пословања предузећа 

1. Инструменти финансијске анализе – заузета 30/21 Ф-05
2. Анализа билансних позиција – заузета 17/21 Ф-05
3. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 09/21 Ф-05
4. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 03/21 Ф-05
5. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 28/21 Ф-05
6. Анализа финансијских средстава – заузета 04/20 Ф/Ј-05

Управљање пословним финансијама

1. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 04/22 М-05
2. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 21/22 М-05
3. Слободна тема (у договору с ментором)
4. Слободна тема (у договору с ментором)
5. Слободна тема (у договору с ментором)

Управљачко рачуноводство

1. Обрачун трошкова – заузета 32/21 Е-05
2. Систем обрачуна по стварним трошковима – заузета 29/21 Ф-05
3. Трошкови периода – заузета 08/21 Ф-05
4. Приходи од производа и услуга – заузета 34/21 Е-05
5. Обрачун трошкова материјала – заузета 02/21 Е-05
6. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 25/21 Ф-05
7. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 19/21 Ф-05
8. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 22/21 Ф-05
9. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 39/21 Е-05
10. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 41/21 Ф-05

Рачуноводство

1. Евиденција материјала – заузета 54/21 П-05
2. Утицај на основна и обртна средства предузећа – заузета 10/21 П-05
3. Финансијски извештаји у функцији доношења плана и стратегије пословања предузећа – заузета 54/21 Ф-05
5. Краткорочно и дугорочно финансирање – заузета 43/21 E-05
6. Систем буџетског пословања и буџетско рачуноводство – заузета 42/21 Е-05
7. Планирање дугорочних пословних активности предузећа на основу анализе пословања- заузета 59/21 П-05
9. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 09/19 П/Д
10. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 09/20 Ф/Ј
11. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 39/15 Т
12. Слободна тема (у договору с ментором) заузета 15/21 Ф-05
13. Слободна тема (у договору с ментором)
14. Слободна тема (у договору с ментором)

Царинска тарифа 

1. Подела, значај и елементи царинске тарифе – заузета 96/21 П-05
2. Врсте и подела царинских тарифа – заузета 02/21 П-05
3. Царинска роба, подела и врста – заузета 09/21 П-05
4. Споразум ЦЕФТА
5. ССП и примена на Србију – заузета 12/21 П-05
6. Светска трговинска организација – заузета 04/21П-05
7. Слободна тема (договор са ментором) заузета 48/19 П
8. Слободна тема (договор са ментором) заузета 24/21П-05
9. Слободна тема (договор са ментором) заузета 86/21П-05
10. Слободна тема (договор са ментором) заузета 84/21П-05
11. Слободна тема (договор са ментором) заузета 77/21 П-05
12. Слободна тема (договор са ментором) заузета 112/22 П-05

Монетарне и јавне финансије

1. Токови новца и кредита у функцији; Монетарне политике Републике Србије
2. Инфлација, настанак, развој и последице
3. Дефлација као монетарна појава
4. ПДВ, прилив и пуњење буџета у Србији
5. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала
6. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 11/19 П
7. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 35/21 Ф-05
8. Слободна тема (договор са ментором) – заузета 07/21 Т-05
9. Слободна тема (договор са ментором)

Царински систем и политика 

1. Царинска политика Републике Србије – заузета 79/21 П-05
2. Царинске исправе – заузета 73/21 П-05
3. Царински инструменти Републике Србије – заузета 23/21 П-05
4. АТА Карнет
5. ТИР Карнет – заузета 72/21 П-05
6. Слободна тема (договор са ментором) заузета 79/16 II
7. Слободна тема (договор са ментором) заузета 68/21 П
8. Слободна тема (договор са ментором) заузета 22/21П-05
9. Слободна тема (договор са ментором) заузета 85/21П-05
10. Слободна тема (договор са ментором) заузета 08/20 П/Д
11. Слободна тема (договор са ментором) заузета 34/21 П-05
12. Слободна тема (договор са ментором) заузета 109/21 П-05

Јавне финансије 

1. Јавни приходи – заузета 10/23 СУК-05
2. Јавни расходи – заузета 14/23 СУК-05
3. Порески поступак и пореска администрација – заузета 09/23 СУК-05
4. Наплата пореза и пореска контрола – заузета 13/23 СУК-05
5. Пореска администрација – заузета 05/23 СУК-05
6. ПДВ – заузета 28/23 СУК-05
7. Акциза – заузета 01/23 СУК-05
8. Доприноси – заузета 11/23 СУК-05
9. Самодоприноси у Србији – заузета 12/23 СУК-05
10. Буџет и буџетска контрола у Србији – заузета 15/23 СУК-05

Управљање квалитетом

1.Слободна тема
2.Слободна тема
3.Слободна тема
4. Слободна тема

Управљање квалитетом туристичког производа

1.Слободна тема
2.Слободна тема

Систем управљања квалитетом

1.Систем управљања квалитетом у производњи – заузета 28/22 I М-05
2.СУК У Банкарству
3.СУК У Школству – заузета 22/22 I М-05
4.СУК У Здравсуву и Јавној управи
5.СУК Заштите животне средине

Економија

1. Инфлација у Србији, компаративна анализа са периодом хиперинфлације.
2.Демографска слика Србије последња два века.
3. БДП у Србији од 1989-2023. године.
4. Депересија, рецесија, раст као економски периоди у Србији.
5. Кадровска решења у Србији која су довела државне организације у Србији до пропасти, на макро и микро нивоу.

Пословне финансије

1. Слободна тема
2. Слободна тема
3. Слободна тема
4. Слободна тема
5. Слободна тема

Економика предузећа

1.Слободна тема
2. Слободна тема
3.Слободна тема
4.Слободна тема
5.Слободна тема
6.Слободна тема
7.Слободна тема
8.Слободна тема
9.Слободна тема
10.Слободна тема

Финансијски менаџмент

1.Слободна тема
2. Слободна тема
3.Слободна тема
4.Слободна тема
5.Слободна тема

Корпоративне финансије

1.Слободна тема – заузета 18/23 УЈФ-05
2. Слободна тема – заузета 03/21 СУК-05
3.Слободна тема
4.Слободна тема
5.Слободна тема

Пословање туристичких агенција

1.Слободна тема
2.Слободна тема

Лидерство

1.Слободна тема
2.Слободна тема
3.Слободна тема

Логистика

1.Слободна тема
2.Слободна тема
3.Слободна тема
4.Слободна тема

Организационо понашање и лидерство

1.Слободна тема
2.Слободна тема
3.Слободна тема
4.Слободна тема

Туристички информациони системи 

1. Систем за управљање имовином хотела;
2. Информациони системи за управљање резервацијама;
3. Информациони систем туристичке агенције;
4. Информациони систем хотела.

Управљачки информациони системи 

1. Прикупљање и коришћење информација у управљачким информационим системима;
2. Развој информационих система;
3. Управљачки информациони системи и електронска размена података (ЕДИ);
4. Пројектовање управљачких информационих система.

Релационе базе података

1. Моделовање база података
2. Структурна системска анализа база података  – заузета 87/11 Р
3. Релациона алгебра база података
4. Слободна тема – заузета 52/23 Р-05
5. Слободна тема – заузета 19/23 Р-05
6. Слободна тема – заузета 03/23 Р-05
7. Слободна тема
8. Слободна тема

Пројектовање информационих система

1. Модуларност у пројектовању информационих система
2. Имплементација софтвера у информационим системима
3. Интеграционо тестирање информационог система
4. Слободна тема – заузета 61/23 Р-05
5. Слободна тема – заузета 29/21Р-05
6. Слободна тема – заузета 49/22 Р-05
7. Слободна тема
8. Слободна тема

Заштита рачунарских система 

1. Безбедност веб сервиса
2. Контрола приступа рачунарским мрежама
3. Безбедност приватних рачунарских мрежа
4. Слободна тема
5. Слободна тема
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема

Објектно оријентисано програмирање

1. Функционално програмирање у Java програмском језику;
2. Дизајнерски обрасци у Јава програмском језику;
3. Реализација апликације за размену порука у програмском језику Java коришћењем нити;
4. Развој графичког корисничког интерфејса у Java програмском језику;
5. Java FX;
6. Java и JDBC;
7. Слободна тема;
8. Слободна тема.

Увод у програмирање

1. Имплементација неуронске мреже у програмском језику Python;
2. Објектно оријентисано програмирање у програмском језику Python;
3. Израда апликација у програмском окружењу Django;
4. Мрежно програмирање у програмском језику Python;
5. Машинско учење у програмском језику Python;
6. Слободна тема.

Рачунарска графика и мултимедија

1. Примена текста у мултимедији
2. Компресија текста
3. Алати за обраду слике
4. Рестаурација слике
5. Компресија слике
6. Стандарди за видео приказивање – 74/14 Р
7. Слика у мултимедији
8. Алати за обраду звука
9. Видео и виртуелна реалност

Алгоритми и структуре података

1. Хеширање и хешфункције
2. Алгоритми сортирања
3. Динамичко програмирање
4. Пример сортирања алгоритма обједињавањем (анализа рекурзивних алгоритама)
5. Пример сортирања алгоритма раздвајањем (анализа рекурзивних алгоритама)
6. Стабло као структура података
7. Имплементација stack- ова
8. Тежински графови

Оперативни системи

1. Датотечни систем Linux ОС;
2. Управљање нитима у савременим ОС;
3. Управљање процесима у савременим ОС;
4. Синхронизација процеса на Linux ОС;
5. Синхронизација процеса на Windows ОС;
6. Слободна тема;
7. Слободна тема.

Сервисно оријентисана архитектура

1. Примена IoT у градовима;
2. Примена IoT у пољопривреди;
3. Примена IoT у паметним кућама;
4. Примена IoT у саобраћају;
5. Примена IoT у метеорологији;
6. Слободна тема;
7. Слободна тема;
8. Слободна тема.