Студенски дом „др Миленко Лековић“

Студент чије је стално место пребивалишта изван Блаца има право на смештај у Студентском дому „др Миленко Лековић“ под одређеним условима. Да би остварио та права, студент треба да приложи следећа документа:

 • пријаву за пријем у установу
 • уверење о приходима по члану домаћинства
 • потврду о положеним испитима из претходне године (за студенте прве године потврду о упису године).

Студенти прве године прилажу фотокопију сведочанства завршног разреда. О усељењу у Студентски дом брине Комисија за студентски стандард коју такође чине и студенти.

Капацитет Студентског дома „др Миленко Лековић“ је 105 места. Дом је категорисан у трећу категорију смештаја. Собе су дво-креветне, трокреветне и четворо-креветне. У склопу студентског дома налази се ТВ сала и Wi-Fi коју могу користити станари студенског дома.

Контакт телефон: 027/371-309

Ценовник Студенског дома „др Миленко Лековић“ можете погледати ОВДЕ

Јеловник од априла 2022. године, можете преузети ОВДЕ

Конкурс за студенте

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10, 55/13, 27/18-др. закона и 10/19) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (“Службени гласник РС”, број 36/19) и Решења број: 451-02-1338/2022-05, од 17. 05. 2022. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

КОНКУРС

За пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2022/2023. Годину

Право на смештај у установу за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту установа) имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установу могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке Конкурса који испуњавају следеће услове:

 1. студенти високошколских установа првог степена студија:

– основне академске студије;

– основне струковне студије;

– специјалистичке струковне студије;

 1. студенти високошколских установа другог степена студија:

– мастер академске студије;

– мастер струковне студије;

– специјалистичке академске студије;

 1. студенти високошколских установа трећег степена студија:

– докторске академске студије;

 1. студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020  – др. закон, 11/21 – аутент. тум.; 67/21 – др. закон) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;
 2. студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018, 67/2019 и 6/2020 и – др. закон) и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;
 3. студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;
 4. студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске адемске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном докуменатацијом, односно овереним фотокопијама.

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

– пријава на конкурс;

– уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године основних студија;

– потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:

 • просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;

– уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија;

– уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија – за студенте I године трећег степена студија;

– уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата;

– за студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати за пријем у установе: СЦ Београд (осим студената I године основних студија) и СЦ Косовска Митровица – подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају. Студент приликом усељења у установу доставља потврду високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, да се у текућој школској години његово студирање финансира из буџета Републике Србије.

Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак – подносе пријаву с потребном конкурсном документацијом служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент преузима у служби смештаја СЦ, а исту попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице.

Рок за пријаву на конкурс за студенте Одсека за пословне студије Блаце:

–         за студенте I године од 01. до 15.09.2022. године;

–         за студенте свих осталих година од 16.09. до 01.11.2022. године.

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у предходном школовању и социјално-економског статуса породице и то:

1) Успех остварен у предходном школовању исказује се следећим бројем бодова:

(1) за студенте I  године првог степена основних студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ=ПО*8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом од 2 до 5; 8= корективни фактор);

(2) за студенте осталих  година првог степена основних и интегрисаних академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ=ПО*5+ЕСПБ/Ц*0,8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= укупна просечна оцена у току студија; 5= корективни фактор; ЕСПБ= број укупно остварених бодова, Ц= број година студирања; 0,8= корективни фактор);

 (3) за студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких струковних студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

-ББ=ПО*5+ЕСПБ/Ц*0,8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= просечна оцена из завршног првог степена студија; 5= корективни фактор; ЕСПБ= број укупно остварених бодова, Ц= број година студирања; 0,8= корективни фактор);

(4) за студенте II  године другог степена студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

-ББ=ПО*5+ЕСПБ/Ц*0,8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= просечна оцена са првог степена основних студија и I године другог степена студија; 5= корективни фактор; ЕСПБ= број укупно остварених бодова, Ц= број година студирања; 0,8= корективни фактор);

(5) за студенте I  године трећег степена студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

-ББ=ПО*5+ЕСПБ/Ц*0,8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= просечна оцена из првог и другог степена студија; 5= корективни фактор; ЕСПБ= број укупно остварених бодова, Ц= број година студирања; 0,8= корективни фактор);

(6) за студенте II и III  године трећег степена студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

-ББ=ПО*5+ЕСПБ/Ц*0,8

(ББ= број бодова сведен на две децимале; ПО= просечна оцена са првог и другог степена студија и предходних година трећег степена студија; ЕСПБ= број укупно остварених бодова; 5= корективни фактор; Ц= број година студирања; 0,8= корективни фактор);

(7) Корективни фактор за:

*студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ  бодова додати ………… +1 бод

*студенте који су освојили 240 ЕСПБ  бодова и више додати ………. +2 бода

НАПОМЕНА: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова по години студирања прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун, у нето износу текуће године, и то:

1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износа) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;

2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износа) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косова и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

1) Рангирање

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг-листа кандидата за пријем у установе.

Студенти се рангују према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг-листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг-листе за студенте осталих година студија.

2) Предност у рангирању

Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент:

1) који оствари већи број ЕСПБ бодова;

2) који има мањи број година студирања;

3) који има већу просечну оцену;

4) који има мањи приход по члану породице.

3) Приговор

Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везано за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студената у установу, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг-листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.

Ако национални савет, и поред уредно доставњеног захтева установе, у року од 5 дана не достави мишљење, ранг-листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска скужба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс, доставе листе одговарајућих служби, односно установи студентског стандарда (СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица).

У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације врши служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу места. Нацрт ранг-листе објављује се у року од 72 сата од дана закључења конкурса, а коначна ранг-листа у законском року.

Установа, односно комисија не објављује јавно на ранг-листи, следеће личне податке о студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.

4) Одлучивање

Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг-листе, најкасније у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

Одлука директора је коначна.

Установа објављује одлуку на огласној табли и на интернет адреси установе.

На основу броја бодова на коначној ранг-листи установа, односно служба смештаја установе врши распоређивање кандидата по објектима/собама.

Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним могућностима установе.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о општем здравственом стању у складу с тачком 2. овог конкурса (не старији од 30 дана).

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године, уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5., односно од 15. јула до 21. августа студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студент учествује у финансирању дела трошкова смештаја установи.

Студентски дом „др Миленко Лековић“
 

Студенски ресторан

Студенти могу за исхрану користити студентски ресторан без обзира да ли су из буџета или самофинансирајући.

Студенски ресторан 

Исхрана

Услуга исхране студената и ученика се обавља свакодневно уз коришћење електронских картица за исхрану. Картице садрже студентске попусте и то ISIC и EURO26 као и осигурање за студенте, држављане Републике Србије.

 • попунити Захтев за издавање студентске картице за исхрану и смештај и исти оверити на факултету (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);
 • Уплатити износ од 1600,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);
 • донети на увид личну карту или индекс;
 • фотографисати се код референта;
 • након израде, лично преузети картицу.

Студентска картица се издаје за период од две школске године, с’ тим што је обавезно програмски продужити важење исте након истека прве школске године (све картице важе до 31. октобра)

 • донети на увид индекс или потврду са факултета о уписаном зимском семестру и статусу студирања;
 • уплатити износ од 660,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);
 • након продужења лично преузети картицу.

Студент који је физички оштетио или изгубио картицу, може добити другу уз следећу процедуру:

 • да попуни Захтев за замену електронске картице (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);
 • да уплати износ од 1120,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда)
 • да након израде, лично преузме картицу која важи до датума који је био на старој картици.

Јеловник од априла 2022. године, можете преузети ОВДЕ