Процедура за пријаву, техничку припрему и одбрану завршног рада

Студент стиче право да пријави тему завршног рад када крене реализација наставе у последњем семестару, односно када упише последњу годину уколико обнавља годину.

Студент тему завршног рада може одабрати са листе тема само из стручног или стручно-апликативног предмета који је полагао или који полаже на свом студијском програму.

На обрасцу студент попуњава Пријаву теме завршног рада уносећи тачне податке који се односе на:

 • име и презиме
 • број индекса
 • назив студијског програма
 • назив завршног рада
 • предмет из ког се пише завршни рад
 • име и презиме ментора
 • датум пријаве теме завршног рада.

Попуњену пријаву студент предаје свом изабраном ментору. Попуњену пријаву и потписану од стране ментора студент предаје студентској служби

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, литературу.

Увод – представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе.

Теоријски део – садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема.

Практични део – У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за закључке.

Закључак – представљају се резултати до којих се у раду дошло.

Литepaтypa – детаљан списак коришћене литературе.

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада.

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБРАЗАЦ – ПРВУ СТРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Да би се заказала усмена одбрана завршног рада студент предаје студентској служби Одсека:

 • завршни рад у четири истоветна примерка од тога само један у тврдом повезу
 • потврду библиотеке о раздужењу са литературом и стручним службама Одсека
 • индекс
 • електронску верзију (CD) рада у PDF формату завршног рада
 • доказ о уплати на име трошкови пријаве и одбране завршног рада на основним (специјалистичким, мастер) струковним студијама, издавање дипломе, додатка дипломе и уверења о дипломирању у одговарајућем износу.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио стручну праксу и да је измирио све финансијске обавезе према Одсеку.

Пријава теме завршног рада – ПРЕУЗМИ
Изјава о ауторству рада – ПРЕУЗМИ
Пријава одбране завршног рада – ПРЕУЗМИ
Испитна пријава – ПРЕУЗМИ
Прва страна завршног рада – ПРЕУЗМИ

Термини одбране завршног рада

Одобрене теме и именоване комисије заобрану завршних радова

Јавни увид

Теме завршних радова за школску 2023/2024 годину