Основне струковне студије

Други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Блаце уписује у прву годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години 110 студената на следећим студијским програмима:

Назив студијског програмаБуџетСтуденти који плаћају школарину Износ школарине/дин.
Рачунарство и информатика02265.000,00
Финансије и рачуноводство0365.000,00
Порези и царина03265.000,00
Пословна економија03365.000,00
Туризам02065.000,00

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за упис на студијске програме Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија или Туризам полажу пријемни испит из два од понуђених шест предмета: Математика, Статистика, Информатика, Социологија, Економија и Економика предузећа.

Кандидати који се пријављују за упис на студијски програм Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из два од понуђена четири предмета:  Математика, Статистика, Информатика и Социологија.

ДРУГИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 01. септембра 2021. године до 15. септембра 2021. године и то:

Пријаве за упис се подносе на шалтерима студентске службе у Одсеку, односно електронским путем (детаљније информације на званичној интернет страници Одсека).

Приликом пријаве за упис кандидати подносе:

 • попуњени пријавни лист (преузима се на шалтерима студентске службе, односно на званичној интернет страници Одсека)
 • копију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту уз оригинал на увид
 • копијe сведочанстава свих разреда завршене средње школе уз оригиналe на увид
 • копију извода из матичне књиге рођених уз оригинал на увид
 • доказ о уплати на име накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305).

На полагање пријемног испита кандидати су у обавези да понесу личну карту или пасош.

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Одсек утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину. У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и на званичној интернет страници  Одсека за пословне студије Блаце – https://vpsblace.edu.rs/

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије
 • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту оверена фотокопија
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс
 • две фотографије 3,5´4,5 cm
 • доказ о уплати на име накнаде за студентски стандард у износу од 4.500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305)
 • доказ о уплати на име трошкова уписа прве године и накнаде за издавање индекса у износу од 1.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305)
 • доказ о уплати на име прве рате школарине у износу од 6.500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305).

Напомена: годишњу школарину у износу од 65.000,00 динара могуће је платити у 10 месечних рата.

Упис кандидата који су положили пријемни испит, али су испод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали.

Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит на другој високошколској установи (уколико су полагали исте предмете који се полажу на студијском програму који желе да упишу уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених бодова), објављивање Коначне ранг листе и упис за кандидате који су положили пријемни испит на другој високошколској установи. 

Специјалистичке струковне студије

Други конкурсни рок за упис студената на специјалистичке струковне студије за школску 2021/2022. годину

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Блаце уписује 28 студената на специјалистичке струковне студије првог степена у школској 2021/2022. години на следећим студијским програмима:

Назив студијског програмаСтуденти који плаћају школарину
Примењене информационе технологије27
Управљање јавним финансијама1
Укупно28

Право уписа на студијски програм Управљање јавним финансијама имају сви заинтересовани кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из области економских наука, менаџмента и бизниса, и остварили 180 ЕСПБ бодова.

Право уписа на студијски програм Примењене информационе технологије имају сви заинтересовани кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства и области рачунарских наука и остварили 180 ЕСПБ бодова.

Право уписа имају и сви заинтересовани кандидати који су завршили вишу школу у двогодишњем или трогодишњем трајању.

ДРУГИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 01. септембра 2021. године до 15. септембра 2021. године и то:

Пријаве за упис се подносе на шалтерима студентске службе у Одсеку, односно електронски путем (детаљније информације на званичној интернет страници Одсека).

Приликом пријаве за упис кандидати подносе:

 • попуњени пријавни лист (преузима се на шалтерима студентске службе, односно на званичној интернет страници Одсека)
 • оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверену фотокопију, односно оригинал Уверење о дипломирању или оверену фотокопију
 • оригинал додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверену фотокопију, односно Уверење о положеним испитима
 • оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
 • доказ о уплати на име трошкова уписа на специјалистичке струковне студије у износу од 2.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305).

Кандидати ће бити рангирани по успеху (просечној оцени) оствареном на основним струковним студијама. Место на прелиминарној ранг листи у оквиру уписне квоте одређује да ли кандидат може бити уписан на специјалистичке струковне студије.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављиваља ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и званичној интернет страници Одсек за пословне студије Блаце – https://vpsblace.edu.rs/

Кандидати који су испунили услов за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • два попуњена обрасца ШВ-20 (преузимају се на скриптарници Одсека)
 • индекс (преузима се на скриптарници Одсека)
 • две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм
 • доказ о уплати на име накнаде за студентски стандард у износу од 4.500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305)
 • доказ о уплати на име накнаде за издавање индекса у износу од 1.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305)
 • доказ о уплати на име прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 8305).

Напомена: годишњу школарину у износу од 100.000,00 динара могуће је платити у 10 једнаких месечних рата.