Процедурa за пријаву, припрему и одбрану завршног рада

Студент стиче право да пријави тему завршног рад када упише последњи семестар.

У договору са наставником студент бира тему завршног рада са листе тема које се налазе на званичној интернет страници Одсека.

На обрасцу студент попуњава Пријаву теме завршног рада уносећи тачне податке који се односе на:

 • име и презиме
 • број индекса
 • назив студијског програма
 • назив завршног рада
 • предмет из ког се пише завршни рад
 • име и презиме ментора
 • датум пријаве теме завршног рада.

Попуњену пријаву студент подноси студентској служби лично или шаље путем мејла на адресу studentska.sluzba@vpsblace.edu.rs

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, литературу.

Увод – представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе.

Теоријски део – садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема. Теоријски део садржи теоријско разматрање проблема којим се бави тема.

Практични део – У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за закључке.

Закључак – представљају се резултати до којих се у раду дошло.

Литepaтypa – детаљан списак коришћене литературе.

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада.

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Завршни рад треба да садржи најмање 20, а највише 40 страница.

Фонт завршног рада је Times New Roman.

Насловна страна завршног рада (импресум) треба да садржи:

 • текст завршни рад пише се великим словима фонт 18 болдовано,
 • наслов теме великим словима фонт 16 болдовано,
 • у доњем десном углу насловне странице стоји име, презиме и број индекса студента, а у левом име ментора,
 • на дну насловне странице стоји место и година одбране.

Формат текста завршног рада А4:

 • проред 1,5
 • маргине лева 3цм, остале 2 цм, фонт Times New Roman 12,
 • наслови поглавља великим словима фонт 14 болдовано
 • наслови подпоглавља великим словима фонт 12 болдовано

По завршетку писања студент ментору подноси путем мејла или у текстуалном облику завршни рад на преглед.

Ментор је дужан да у што краћем року (најкасније до 10 дана од предаје рада) прегледа рад и студента упути на евентуалне допуне и корекције.

Када добије сагласност ментора за одбрану завршног рада, рад се сматра завршеним, после чега студент врши техничку обраду, умножавање и коричење завршног рада.

Да би се заказала усмена одбрана завршног рада студент предаје студентској служби Одсека:

 • завршни рад у четири истоветна примерка у тврдом повезу
 • потврду библиотеке о раздужењу са литературом и стручним службама Одсека
 • електронску верзију (cd) рада у PDF формату завршног рада
 • доказ о уплати на име пријава и одбрана завршног рада на основним (специјалистичким) струковним студијама
 • доказ о уплати на име издавања дипломе, додатка дипломе и уверења о дипломирању.

Након предаје, завршни рад ће бити на увиду јавности најмање пет дана пре одбране.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио стручну праксу и када је завршни рад позитивно оцењен од стране ментора.

Завршни рад се брани пред комисијом чији састав одређује Наставно-стручно веће Одсека и која се састоји од три члана наставника Одсека са одговарајућег студијског програма или одговарајуће научне области и који су компетенти за тему рада.

Студенти су у обавези да приликом предаје завршних радова попуне анкету дипломираних студената и предају је студентској служби. Анкета се преузима на шалтерима студентске службе.

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

Управљање људским ресурсима

Пословна економија, Блаце

 1. Мотивација запослених у предузећима у Србији
 2. Стрес и насиље на радном месту
 3. Тимови као облик савременог организационог структурирања
 4. Сукоби и конфликти у организацији
 5. Слободна тема – заузета

Осигурање

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Улога и значај посредника и заступника у осигурању;
 2. Појам, значај и врсте обавезних осигурања од одговорности у праву Републике Србије;
 3. Веза уговора о осигурању и других уговора робног промета;
 4. Основне карактеристике добровољног пензијског осигурања у Републици Србији; – заузета
 5. Функције и основни елементи техничке организације осигурања.

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Надзор и контрола над пословањем осигуравајућих организација у Републици Србији;
 2. Врсте неживотних осигурања и основни принципи утврђивања премије осигурања;
 3. Извори права статусног и извори права облигационо-правног карактера за област осигурања;
 4. Улога и значај превентивних и репресивних мера у осигурању;
 5. Тржиште осигурања моторних возила у Републици Србији;

Компанијско право

Блаце

 1. Одговорност чланова управе акционарског друштва;
 2. Заступање привредних друштава;
 3. Основи за иступање чланова друштва са ограниченом одговорношћу;
 4. Расподела компанијске моћи – органи акционарског друштва;
 5. Слободна тема (у договору са ментором).

Пословно право

Порези и царина, Блаце

 1. Права и обавезе уговорених страна код уговора о продаји; – заузета
 2. Појам, особености и врсте хартије од вредности; – заузета
 3. Регистрација привредних субјеката у Републици Србији;
 4. Предузетник као привредни субјект; – заузета
 5. Појам, значај и основне карактеристике уговора о шпедицији (отпремању). – заузета

Порези и царина, Димитровград

 1. Улога и значај банкарских гаранција;
 2. Општа обележја привредних друштава; – заузета
 3. Појам, улога и значај инвестиционих фондова; – заузета
 4. Закључивање и правна природа уговора о контроли робе; – заузета
 5. Друштво са ограниченом одговорношћу према Закону о привредним друштвима.

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Стечај и ликвидација привредних друштава;
 2. Организација и функционисање инвестиционих фондова;
 3. Права и обавезе уговорних страна код уговора о ускладиштењу;
 4. Командитно друштво према Закону о привредним друштвима;
 5. Обелажја чека као хартије од вредности.

Утврђивање и наплата јавних прихода

Порези и царина, Блаце

 1. Однос јавних прихода према јавним расходима
 2. Основи пореског поступка
 3. Пореска управа – надлежности и организација
 4. Порез на додату вредност
 5. Обезбеђивање јавних прихода за финансирање
 6. Државних функција

Порези и царина, Димитровград

 1. Основи система јавних прихода
 2. Порески обвезник као идентификација за утврђивање пореске обавезе
 3. Пореска контрола – појам и значај
 4. Порез на добит предузећа
 5. Републичке таксе – утврђивање и наплата

Финансирање локалне самоуправе

Финансије и рачуноводство, Блаце

1. Правни положај локалне самоуправе
2. Послови и нормативна функција јединица локалне самоуправе
3. Структура органа и служби јединица локалне самоуправе
4. Однос локалне самоуправе и централних органа
5. Основни типови локалне самоуправе у Европи

Финансије и рачуноводство, Јагодина

1. Реформа система финансирања локалне самоуправе у Србији
2. Структура прихода локалних самоуправа у Србији
3. Уступљени приходи ван ограничења
4. Правна средства за заштиту локалне самоуправе
5. Тема по слободном избору – заузета

Јавне финансије

Пореска и буџетска контрола и ревизија, Блаце 

1. Основне карактеристике и обавезе буџета
2. Координација буџетских функција – заузета
3. Управљање буџетским дефицитом
4. Државна ревизорска институција
5. Органи екстерног надзора

Контрола и ревизија

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Интерна и екстерна ревизија у банкама
 2. Интерна и екстерна ревизија у осигуравајућим друштвима
 3. Ревизија финасијских извештај
 4. Појам и процес ревизије
 5. Организација и функционисање интерних контрола

Порези и царина, Блаце

 1. Организација и функционисање екстерних контрола
 2. Компоненте система интерних контрола
 3. Интерна ревизија у јавном сектору
 4. Ревизија прихода и расхода
 5. Контрола у пореском поступку

Димитровград

 1. Ревизија процеса продаје
 2. Имплементација стандарда интерне ревизије
 3. Професионална етика у ревизији
 4. Документовање ревизијских одлука и ревизије
 5. Документација у ревизији – заузета

Јагодина

 1. Компоненте система интерних контрола
 2. Односи између екстерне и интерне ревизије
 3. Контрола квалитета у ревизији
 4. Финансијско рачуноводствене интерне контроле
 5. Врсте ревизија, значај и карактеристике ревизије финансијских извештаја

Маркетинг

Порези и царина, Блаце 

 1. Увођење новог производа на тржиште
 2. Канали дистрибуције – заузета
 3. Одлуке о елементима маркетинг микса у савременим тржишном окружењу
 4. Управљање односима са потрошачима
 5. Брендови Србије – заузета

Пословна економија, Блаце

 1. Маркетинг у непрофитним организацијама   сви смерови
 2. Олигополи и монополи
 3. Сатисфакција потрошача
 4. Маркетинг окружење – основа успешне тржишне реализације
 5. Интернет као канал дистрибуције

ВШЈ Јагодина Маркетинг –  сви студијски програми

 1. Значај маркетинг информационог система у савременом тржишном пословању – заузета
 2. Утицај психолошких фактора на понашање потрошача – заузета
 3. Улога маркетинга у модерном бизнису – зузета
 4. Сегментација тржишта и позиционирање производа (уз обавезан пример)
 5. Управљање животним циклусом производа

Финансијске институције и тржишта

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Улога централне банке на финансијском тржишту – заузета
 2. Иновације на финансијском тржишту (forvordi, fjučersi, opcije) 
 3. Берзанске кризе и трансфер својине – заузета
 4. Глобализовано финансијско тржиште – савремени трендови – заузета
 5. Акција, акционарство и акцијски капитал – заузета

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Развој финансијског тржишта Србије – заузета
 2. Карактеристике савременог финансијског тржишта
 3. Институционални инвеститори
 4. Тржиште капитала – заузета
 5. Хартије од вредности – индикатор успешности пословања финансијског тржишта

ЕКОНОМИКА  ПРЕДУЗЕЋА

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Профит као индикатор ефикасности предизећа
 2. Трошкови и њихова класификација
 3. Резултати пословања предузећа
 4. Економски принципи и оцена пословања предузећа
 5. Слободна тема конципирана у сарадњи са предметним професором

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Трошкови и обрачун  калкулација
 2. Спровођење принципа економичности и рентабилности
 3. Фиксни, релативно-фиксни и варијабилни трошкови
 4. Улагања у репродукцију
 5. Слободна тема конципирана у сарадњи са предметним професором

Спољнотрговинско пословање

Порези и царина, Блаце

 1. Појам међународне трговине и њен историјски развој – заузета
 2. Међународне организације и институције – заузета
 3. Улога и значај спољне трговине за националну економију
 4. Инструменти платног промета у спољнотрговинском пословању
 5. Слободна тема конципирана у сарадњи са предметним професором – заузета

Порези и царина, Димитровград

 1. Субјекти у спољнотрговинском пословању
 2. Мотиви и изазови међународне трговине
 3. Монополистичка конкуренција у спољној трговини
 4. Предузећа у спољној трговини
 5. Слободна тема конципирана у сарадњи са предметним професором – заузета

Управљање инвестицијама

Блаце

 1. Управљање инвестицијама у функцији доношења инвестиционих одлука
 2. Стратешка улога инвестиционих улагања у процесу раста и развоја предузећа
 3. Инвеститори и инвестиције
 4. Оцена инвестиционих пројеката
 5. Слободна тема конципирана у сарадњи са предметима професором – заузета

Царинско и девизно пословање

 1. Инструменти платног промета – заузета
 2. Заштита интелектуалне својине и царинско пословање – заузета
 3. Субјекти девизног пословања – заузета
 4. Девизно тржиште – заузета
 5. Технологија увоза робе – заузета
 6. Технологија извоза робе
 7. Платни промет и девизно пословање
 8. Канали увоза и извоза
 9. Технологија везаних и спеифичних спољнотрговинских послова
 10. Интелектуална својина и њена царинска заштита;

Царински управни поступак

 1. Циљеви, мотиви, критеријуми, инструменти царинске политике;
 2. Основно институти царинског система;
 3. Царински поступак у друмском транспорту; – заузета
 4. ТИР карнет
 5. НЦТС;
 6. Царински поступак у путничком транспорту;
 7. Царински поступак у железничком транспорту; – заузета
 8. Царински поступак у поштанском саобраћају; – заузета
 9. Правни извори царинског система – заузета
 10. Царински дуг; – заузета

Међународни транспорт шпедиција и осигурање

 1. Привредне функције шпедиције; – заузета
 2. Послови и предрадње шпедитерског посла;
 3. Извршење шпедитерског посла извоза; – заузета
 4. Извршење шпедитерског посла увоза и специјални послови; – заузета
 5. Уговор о унутрашњој и међународној шпедицији; – заузета
 6. Међународни шпедитерски савез ФИАТА;
 7. Развој осигурања; – заузета
 8. Функције осигурања; – заузета
 9. Елементи осигурања;
 10. Уговор о осигурању.
 11. Међународни транспорт, шпедиција и осигурање. – заузета

Порески систем и политика

Блаце

 1. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у________________
 2. Принципи и начела опорезивања кроз историју
 3. Законито и незаконито избегавање плаћања пореза у _______________
 4. Пореске привилегије у ________________________
 5. Порез на доходак грађана и могуће пореске олакшице у____________

Димитровград

 1. Пореске привилегије у слободој зони у Пироту
 2. Карактеристике царина и специфичности царинског система Србије
 3. Таксе и накнаде у локалној пореској администрацији у________________
 4. Порез на имовину физичких и правних лица у локалној пореској администрацији у________
 5. Карактеристике модела пореза на додату вредност и његова примена у Србији

Пореско књиговодство и евиденција

Блаце

 1. Надлежности Пореске управе у Србији
 2. Евиденција пореза на додату вредност у предузећу______________________________
 3. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у _______________________________
 4. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација
 5. Фискалне касе и њихова примена у трговини

Димитровград

 1. Порески идентификациони број и пратећа пореска евиденција
 2. Примена е-пореза у Пореској управи
 3. Примена е-пореза у локалној пореској администацији у _______________________________
 4. Евиденција акциза у_____________________
 5. Права, обавезе и евиденције пореског обвезника ______________________
 1.  

Порески поступак

Блаце

 1. Првостепени порески поступак
 2. Порески поступак приликом израде пореског решења за порез _________________
 3. Начела у пореском поступку – практична примена
 4. Порески поступак приликом наплате пореског дуга
 5. Порески поступаку утврђивања и наплате пореза на имовину у локалној пореској администацији у_________________________

Менаџмент

1.Основе и развој менаџмента – заузета

2.Менаџери и њихово окружење – заузета

3.Контрола

4.Лидерство – заузета

5.Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом

Стратегијски менаџмент

1.Стратегијски менаџмент као база успеха предузећа

2.Алати и инструменти стратегијског менаџмента

3.Врсте стратегија и њихова имплементација – заузета

4.Benchmarking

5.Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом

Логистика

1.Логистика набавке – заузета

2.Место пословне логистике у организацији предузећа – заузета

3.Логистика складиштења – заузета

4.Менџмент залиха

5.Слободна тема која се бира у сарадњи са студентом

Историја уметности

Блаце: Туризам

 1. Културно-уметнички туристички ресурси Топличког округа
 2. Улога и значај културно-историјских споменика у туристичкој делатности
 3. Споменичко наслеђе на територији Косова и Метохије
 4. Културно-историјски споменици Ниша и њихова улога у туристичкој понуди града
 5. Слободна тема.

Економија 

Порези и царине, Блаце

 1. Макроекономска перформанса Републике Србије
 2. Инфлација из теоријске и емпиријске перспективе
 3. Процес транзиције српске економије и незапосленост
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора) 
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Изазови економског раста и развоја
 2. Привредни развој економије Републике Србије и СДИ
 3. Глобализација и привредна кретања у Републици Србији
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Међународна економија 

Пословна економија, Блаце

 1. Значај, развој и динамика међународне трговине
 2. Интеграциони процеси у свету
 3. Условљености финансирања од стране ММФ-а
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора) – заузета
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора) – заузета

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Утицај извоза роба и услуга на бруто домаћи производ
 2. Развој теорија одређивања девизног курса
 3. Значај и домети ЦЕФТА споразума
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Транснационалне компаније – функционисање и значај
 2. Платни биланс Републие Србије
 3. Настанак и функционисање Европске уније
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Пословне финансије

Пословна економија, Блаце

 1. Бизнис план у функцији финансијског одлучивања на примеру предузећа (по избору или по додговору студента и професора)
 2. Финансијска анализа предузећа (по избору или по додговору студента и професора)
 3. Финансијска политика као део глобалне пословне политике предузећа
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Анализа финансијских извештаја на примеру предузећа (по избору или по додговору студента и професора)
 2. Извори финансиранја пословања предузећа
 3. Значај дугорочних кредита и пласмана у обављању привредних активности
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Финансијака тржишта

Корпоративно управљање, Блаце

 1. Утицаји фактора окружења на стање и функционисање финансијског тржишта
 2. Основне карактеристике и функционисање пензионих фондова
 3. Функционисање и развој тржишта капитала у Републици Србији
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Јавне финансије, Блаце

 1. Карактеристике, функционисање и ефикасност савремених финансијских тржишта
 2. Функционисање берзи у недовољно развијеним привредама
 3. Инвестициони фондови као учесници на финансијским тржиштима
 4. Слободна тема (по додговору студента и професора)
 5. Слободна тема (по додговору студента и професора)

Политика тржишта рада

 1. Стање на тржишту рада и субвенције за запошљавање у време пандемије (компаративна анализа)
 2. Програми активне политике запошљавања и подстицање запошљавања маргинализованих група на тржишту рада у Републици Србији
 3. Тржиште рада и политика запошљавања у ЕУ (компаративна анализа)
 4. Ефекти накнада за незапослене
 5. Мере активне политике за запошљавање младих у Републици Србији

 

Економија 

Блаце

 1. Политика девизног курса и утицај на макроекономске перформансе
 2. Фискална политика Републике Србије
 3. Ефекти страних директних инвестиција на привредни развој Републике Србије
 4. Макроекономски агрегати и анализа макроекономских кретања у Републици Србији у периоду 2015.-2020. година
 5. Анализа незапослености са освртом на младе у Републици Србији

Димитровград

 1. Неједнакост у расподели дохотка и привредни развој
 2. Функционисање тржишта рада у условима кризе
 3. Новчани агрегати и новчана маса
 4. Портфолио улагања
 5. Макроекономска политика и могућа ограничења у њеној реализацији

 

Управљачко рачуноводство

Блаце

 1. Однос финансијског и управљачког рачуноводства у пружању информација менаџменту предузећа (пример из праксе)
 2. Обрачун трошкова и учинака са калкулацијом (пример из праксе)
 3. Специфични захтеви управљачког рачуноводства за мала предузећа (пример из праксе)
 4. CVP   анализа-обрачун преломне тачке (пример из праксе)
 5. Рацио анализа у банкама (пример из праксе)

Јагодина

 1. Методологија система обрачуна по стварним трошковима (пример из праксе)
 2. Рацио ликвидности и солвентности (пример из праксе)
 3. Методологија формирања калкулације (пример из праксе)
 4. Упоређивање управљачког и финансијског рачуноводства (пример из праксе)
 5. Примена модела тачке покрића у пословном одлучивању (пример из праксе)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Бизнис план битна активност предузетника
 2. Иновативност обележје предузетништва
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Туризам, Блаце

 1. Финансирање предузетничке активности – заузета
 2. Системске иновације и њени извори
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Пословна економија, Блаце

 1. Успешан предузетник и његове основне карактеристике
 2. Бизнис план на примеру X предузећа
 3. Тема у договору са студентом – заузета
 4. Тема у договору са студентом – заузета
 5. Тема у договору са студентом – заузета

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Бизнис план на примеру X предузећа
 2. Научници који су дали допринос развоју предузетништва
 3. Тема у договору са студентом – заузета
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

МЕНАЏМЕНТ

Порези и царина, Блаце

 1. Појам значај и врсте контроле
 2. Значај мотивације радника за успешност пословања предузећа
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Туризам, Блаце

 1. Планирање битна активност менаџера
 2. Основни принципи менаџмента
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Порези и царина, Димитровград

 1. Теорије мотивације запослених
 2. Организациона структура у X предузећу
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА

Пословна економија, Блаце

 1. Најзначајније карактеристике услуга
 2. Услужни сектор у Србији
 3. Тема у договору са студентом
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Блаце

 1. Појам и значај корпоративног управљања
 2. Корпоративно управљање у Србији
 3. Тема у договору са студентом – заузета
 4. Тема у договору са студентом
 5. Тема у договору са студентом

Маркетинг

Блаце

 1. Анализа коришћења друштвених мрежа у оглашавању спортске опреме
 2. Потрошачка мотивација у одабиру беле технике
 3. Утицај земље порекла на очекивани квалитет у понуди текстилне индустрије
 4. Мотиви коришћења бесплатних узорака путем штампаних медија
 5. Сличност И разлике у куповини И критеријуми избора аутомобиле а обзиром на пол.

Јагодина

 1. Разлози склоности према естетским медицинским захватима међу студентима у Републици Србији
 2. Друштвено неодговоран утицај маркетинга
 3. Имиџ Републике Србије као туристичке дестинације
 4. Утицај објава на друштвеним мрњжама приликом одабира произвођача спортске опреме
 5. Предности И мане Интернет продаје

 

Банкарство

Блаце

 1. Банке – развој кроз историју
 2. Банкарски систем у Републици Србији И његова структура
 3. Банкарски послови као темељ привредног пословања развијених земаља И земља у развоју
 4. Међународне монетарне институције
 5. Долазак страних банака И њихов утицај на финансијско тржиште Србије

Јагодина

 1. Електронско банкарство у Србији
 2. Каматне стопе (разлика између номиналне И ефективне каматне стопе)
 3. Кредитни сисем И кредитни послови
 4. Банкарски послови
 5. Електронско банкарство

Квантитативне методе

1. Примена квантитативних метода у доношењу пословних одлука;
2. Примена квантитативних метода у предвиђању пословања привредних субјеката;
3. Квантитативне методе у менаџменту;
4. Квантитативне методе у управљању маркетингом;
5. Квантитативне методе истраживања тржишта;
6. Квантитативно истраживање економских појава;
7. Методи статистичке анализе у економији;
8. Методе оптимизације у управљању пословним процесима;
9. Анализа примене квантитативних метода за селекцију и оптимизацију пројеката;
10. Квантитативне методе и информациони системи.

Интернет банкарство

Финансије и рачуноводство, Блаце

 1. Мобилно банкарство за физичка лица
 2. Мобилно банкарство за правна лица
 3. Интернет картице
 4. Електронски новац
 5. Плаћање на интернету – заузета

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Развој електронског новца – заузета
 2. Безконтактне картице
 3. Криптовалуте – заузета
 4. Pay pal
 5. Мобилно банкарство у Србији – заузета

Електронско пословање

Порези и царина, Блаце

 1. Електронски маркетинг
 2. Електронска трговина кроз B2B модел – заузета
 3. Електронско осигурање у Србији
 4. Електронска управа – заузета
 5. Електронско банкарство

Туризам, Блаце

 1. Електронска трговина на С2С моделу
 2. Електронски туризам – заузета
 3. Online резервације при електронском туризму које се примењују у Србији
 4. Електронски индекс
 5. Туристички информациони системи

ВШЈ Јагодина

 1. Електронска трговина на В2С моделу – заузета
 2. Електронска здравствена књижица – заузета
 3. Електронско банакрство у Србији – заузета
 4. Online аукције – заузета
 5. Online књижаре у Србији

 

Банкарско пословање и платни промет

 1. Берзанско пословање
 2. Штедња грађана у Србији
 3. Историјат новчаница
 4. Консолидација и санација банака
 5. Субвенционисани кредити у Србији

ВШЈ Јагодина

 1. Дозвољени минус у понуди банака у Србији
 2. Банкарско пословно комуницирање – заузета
 3. Хартије од вредности – заузета
 4. Кредитирање физичких лица у Србији – заузета
 5. Историјат банкомата

Туристички информациони системи

 1. Информациони системи у туризму
 2. Информациони системи у хотелијерству
 3. Глобални дистрибутиви информациони системи
 4. Пословање у дигиталној економији
 5. Електронско пословање у туризму

 

Пословна инфроматика

Финансије и рачуноводство, Пословна економија, Блаце

 1. Алати за креирање веб страница
 2. Архитектура вишеслојних софтверских апликација
 3. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
 4. Примена бежичног Интернета у образовању
 5. Примена open source hardware система у реализацији комуникационих система

Финансије и рачуноводство, Јагодина

 1. Обрада слике и компјутерска визија
 2. Компаративна анализа архитектура рачунарских мрежа
 3. М-леарнинг системи учења на даљину засновани на примени мобилних технологија
 4. Рад и одржавање Рачунарских мрежа и Информационих система у компанији (конкретни примери из праксе)
 5. Комуникационо рачунарска мрежана инфраструктура за Е-леарнинг и М-леарнинг системе за учење

Електронско пословање

Рачунарство и информатика, Блаце

1. Електронска трговина и модели е-трговине
2. Појам и модели електронских тржишта
3. Најбитније технике спровођења он-лине маркетинга
4. Предност електронског пословања у односу на класични бизнис
5. Маркетинг на интернету

Организационо понашање

Пословна економија, Блаце

 1. Стилови вођења предузећа и утицај на ефикасност пословања
 2. Утицај образовања запослених на пословање организације
 3. Улога личних карактеристика запослених у формирању организационог понашања
 4. Улога формалних и неформалних група у пословању организације
 5. Слободна тема – заузета

Управљање људским ресурсима

 1. Управљање људским ресурсима и систем награђивања у предузећу …
 2. Процес регрутовања и селекције кандидата у предузећу …
 3. Узроци и последице напуштања запослених – заузета
 4. Слободна тема – заизета
 5. Слободна тема

Пословање туристичких агенција

 1. Значај туристичких агенција за развој туризма
 2. Посреднички послови туристичких агенција
 3. Пословне операције у промоцији и продаји туристичких аранжмана
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Менаџмент туризма и угоститељства

 1. Људски ресурси у хотелском предузећу – заузета
 2. Задовољство туристе као мерило вредности квалитета услуга у хотелијерству – заузета
 3. Управљање маркетингом у хотелијерству
 4. Слободна тема – заузета
 5. Слободна тема – заузета

Менаџмент

 1. Управљање људским ресурсима у јавном сектору – заузета

Пословно одлучивање у организацији

1. Услови за доношење одлука и одлучивање
2. Дефинисање проблема и његових параметара
3. Грешке приликом одлучивања
4. Системи за подршку одлучивању
5. Моделовање система пословне интелигенције

Управљачки информациони системи

1. Прикупљање и коришћење информација у управљачким информационим системима
2. Развој информационих система – заузета
3. Управљачки информациони системи и електронска размена података (ЕДИ)
4. Пројектовање управљачких информационих система
5. Предности и недостаци ЕРП система

Електронско пословање

1. Малопродаја у е-трговини
2. Аукцијски пословни модели у е-трговини
3. Мобилно пословање
4. Технике дигиталног маркетинга
5. Плаћања на интернету

 

Информациони системи јавне управе

 1. Развоја е-управе и нивои развоја пружања услуга
 2. G2C услуге управе за грађане
 3. Стратегија развоја е-управе у Србији
 4. Портал е-порези, подношење пореских пријава
 5. Реализација услуга на националном порталу е-управа.гов.рс

Економика туризма

Блаце

 1. Туристичка политика
 2. Туристичка пропаганда
 3. Карактеристике и перспективе развоја туризма у Србији
 4. Карактеристике и перспективе развоја међународног туризма
 5. Образовање људских ресурса у туризму

Селективни облици туризма

Блаце

 1. Традиционални и нови видови туризма – заузета
 2. Развијеност селективних облика туризма у Србији – заузето
 3. Спортски туризам – заузето
 4. Туризам догађаја
 5. Културни, верски и духовни туризам – заузето

Туристичка географија

Блаце

 1. Развој туристичке географије у Србији и свету
 2. Емитивна и рецептивна подручја света
 3. Фактори развоја и промет у међународном туризму
 4. Туризам и саобраћај
 5. Објекти светске културне баштине – заузета

Основи Интернет технологија

1. Интернет, услуге и протоколи – заузета
2. Навигација на веб-у
3. Анализа Интернет претраживача – заузета
4. Агенти за претразивање на вебу
5. Методе заштите података на интернету – заузета
6. Слободна тема – заузета

Веб дизајн

 1. Content Management System – CMS
 2. Веб хостинг
 3. Алати за он-лајн развој веб сајтова
 4. Језици за обелезавање
 5. Профилисање и Оптимизација веб апликација
 6. Слободна тем – заузета

Веб програмирање

1. Основни елементи PHP-a – заузета
2. Примена сцрипт језика у веб дизајну
3. Пројектовање и израда базе података за веб
4. Савремени трендови у дизајнирању веб страница
5. Планирање и израда респонсивног Веб сајта
6. Слободна тема – заузета

Сервисно оријентисане архитектуре

1. Примена сервисно оријентисаних архитектура
2. Примена веб сервиса у раду веб апликације
3. Сервисно оријентисана архитектура
4. Развој вишеслојне веб апликације уз примену сервисно-оријентисане архитектуре
5. Безбедност Сервисно – Оријентисане Архитектуре
6. Слободна тема

Рачунарска виртуелизација

1. Технологија виртуелизације
2. Виртуелизација десктоп рачунара
3. Разлози за виртуелизацију и софтверска решења виртуализације
4. Виртуелизација и сервисно оријентисана архитектура
5. Нове технологије у виртуелизацији
6. Слободна тема – заузета

Интернет технологије

 1. Основни елементи архитектуре Интернета – заузета
 2. Интернет сервиси – заузета
 3. Интернет адресирање
 4. Основи рутирања
 5. Протоколи рутирања за бежичне мреже
 6. Слободна тема – заузета

Веб системи и технологије

 1. Базичне Интернет услуге
 2. Основни принципи функционисања Веб система
 3. Трендови у развоју Веб технологија и апликација
 4. Транспортни протокол у оквиру Веб система (HTTP)
 5. Веб сервери
 6. Слободна тема

Објектно-орјентисано програмирање

 1. Јава Swing set алата
 2. Јава JDBC библиотека
 3. Јава Web апликацје
 4. Оптимизација програмског кода у Јави
 5. Јава и RESTful web сервиси – заузета

Алгоритми и структуре података

 1. Имплементација графова и алогитама обиласка графа
 2. Стабла и обилазак стабла
 3. Имплементација алгоритама сортирања
 4. Имплементација алгоритама претраживања
 5. HASH алгоритми

Увод у програмирање

 1. Python програмски језик
 2. Аутоматизација послова у Python-u
 3. Интегрисана развојна окружења
 4. PyGame библиотека
 5. Визуализација података у Python-u

Основи рачунарске технике

Блаце

 1. Представљање логичких кола и логичких операција
 2. Логичке функције
 3. Реализација прекидачких мрежа
 4. Слободна тема у договору са ментором – заузета
 5. Слободна тема у договору са ментором – заузета

Aрхитектура и организација рачунара

 1. Microchip фамилија микроконтролера
 2. Примена PC интерфејса
 3. Меморијски подсистем PC рачунара
 4. Atmel 8-битни микроконтролери – заузета
 5. Типови и карактеристике магистрала

Мобилно рачунарство

Блаце

 1. Евалуација безбедности криптографских протокола на мобилним платформама
 2. Развој Андроид апликације
 3. Примена GPS сервиса у мултимедијалним мобилним играма.
 4. Компаративна имплементација IOS и Андроид апликације.
 5. Слободна тема у договору са ментором

Администрација и одржавање система

Блаце

 1. Заштита података на дељеном веб хостингу
 2. Безбедност у Cloud computing окружењу
 3. Анализа утицаја безбедносних протокола на перформансе система
 4. Слободна тема у договору са ментором
 5. Слободна тема у договору са ментором

Рачуноводство

Финасије и рачуноводство, Блаце

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Пословна економија, Блаце

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Рачуноводство, Јагодина

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Монетарне јавне финасије

 Блаце

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Димитровград

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Анализа пословања предузећа

Блаце

 1. Слободна тема 
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Јагодина

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

РАЧУНОВОДСТВО 

 Порези и царина, Блаце

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема – заузета
 3. Слободна тема – заузета
 4. Слободна тема – заузета
 5. Слободна теме

 Туризам, Блаце

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

 Порези и царина, Димитровград

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна теме

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Блаце

 1. Слободна темац – заузета
 2. Слободна тема – заузета
 3. Слободна тема – заузета
 4. Слободна тема – заузета
 5. Слободна тема

Јагодина

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Блаце

 1. Слободна тема – заузето
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Јагодина

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

ТРГОВИНСКО РАЧУНОВОДСТВО

Блаце

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Јагодина

 1. Слободна тема
 2. Слободна тема
 3. Слободна тема
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У РАЧУНОВОДСТВУ

Блаце

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема – заузета
 3. Слободна тема – заузета
 4. Слободна тема – заузета
 5. Слободна тема – заузета

Јагодина

 1. Слободна тема – заузета
 2. Слободна тема – заузета
 3. Слободна тема – заузета
 4. Слободна тема
 5. Слободна тема

Монетарне и јавне финансије за 2020/2021. годину.

 1. Токови новца и кредита у функцији  Монетарне политике
 2. Инфлација, насранак, развој и последице. – заузета
 3. Монетарна стабилност и нестабилност
 4. Порески систем посматран кроз сиву економију у Србији
 5. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала
 6. Буџет и буџетска политика Р. Србије 2020.
 7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
 9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
 10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Царински систем и политика за 2020/2021. годину.

 1. Царинска политика Републике Србије
 2. Царинске исправе – заузета
 3. Царински институти Републике Србије
 4. Царински инструменти Републике Србије
 5. АТА Карнет – заузета
 6. ТИР Карнет – заузета
 7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – зузета

Царинска тарифа за 2020/2021. годину.

 1. Подела, значај и елементи царинске тарифе – заузета
 2. Врсте и подела царинских тарифа –зузета
 3. Царинска роба, подела и врста. – заузета
 4. Споразум ЦЕФТА – заузета
 5. ССП и примена на Србију
 6. Светска трговинска организација
 7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором – заузета
 10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором- заузета

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Специјалистичке студије за 2020/2021. годину.

 1. Јавни приходи и јавни расходи.
 2. Порески поступак и пореска администрација.
 3. Наплата пореза и пореска контрола
 4. Пореска администрација.
 5. ПДВ
 6. Акциза
 7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
 8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
 9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
 10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором